Jednostavna nabava

Nabava roba i usluga manjih vrijednosti

2020. godina

Profil naručitelja

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Grad Kraljevica je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.
Profil Grada Kraljevice kao javnog naručitelja je: Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica
MB: 02741903, OIB: 41878841251, Telefon: +385 (0)51 282 450, Glavna adresa naručitelja (URL): www.kraljevica.hr

X
Skip to content