„KAMINO“-obrt za dimnjačarske usluge vl. Ivica Ćendo
Rijeka, Lipa 2E,
Mob: 091 952 28 29
Koncesionar je dužan jednom godišnje po planu obići sve dimnjake na području Grada Kraljevice, a može se i pozvati po potrebi. Obveza vlasnika/korisnika je da se dimnjaci redovito čiste i pregledavaju.

Redni
broj
Naziv
usluge
Jedinica
mjere
Cijena (bez PDV-a)
ARedoviti pregledi i čišćenja//
1.1.Čišćenje klasičnih
dimnjaka u stambenim ili poslovnim objektima visine do tri etaže. Stavka
obuhvaća čišćenje i vizualnu kontrolu ispravnosti dimnjaka.,Sastavni dio računa je i izjava o ispravnosti
dimnjaka.

– obračun po dimnjaku.

Pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog
alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima.

Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je
uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih
za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i
dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen
sukladno pozitivnim propisima.

kom17,25 EUR
(130,00 HRK)
1.2.Čišćenje dimnjaka u
stambenim i poslovnim,objektima visine
koja prelazi tri etaže. Stavka,obuhvaća
čišćenje i vizualnu kontrolu ispravnosti. Sastavni dio računa je i izjava o
ispravnosti dimnjaka.

– obračun po dimnjaku

kom17,25 EUR
(130,00 HRK)
1.3.Vađenje čađe iz
sabirnice dimnjaka.

– obračun po dimnjaku.

Obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku
vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.

kom1,99 EUR
(15,00 HRK)
1.4.Pregled i čišćenje
priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje.

– obračun po priključku.

Pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je
uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne
cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom).

Pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s
priključka i iz priključne dimovodne cijevi.

kom3,32 EUR
(25,00 HRK)
1.5.Pregled i izvanredni
pregled i ispitivanje ispravnosti dimnjaka i,priključenog ložišta uz izdavanje atesta s nalazom i stručnim mišljenjem
(usluga,po posebnom zahtjevu).

– obračun po dimnjaku.

Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je
uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih
za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i
dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen
sukladno pozitivnim propisima.

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za
loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može
utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost
dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.,Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima.

Nalaz
se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom
obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima.
Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih
čuvati.

Izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859.

kom14,60 EUR
(110,00 HRK)
BOstale usluge//
2.1.Čišćenje pojedinačnih
ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW.

– obračun po ložištu.

Obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog
dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje
nečistoća obavlja koncesionar.

kom26,54 EUR
(200,00 HRK)
2.2.Čišćenje pojedinačnih
ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 do 50 kW.

– obračun po ložištu.

Obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog
dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje
nečistoća obavlja koncesionar.

kom39,82 EUR
(300,00 HRK)
2.3.Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku.

Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak
se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost
metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina
čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se
potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja
korisnik dimnjaka..

h26,54 EUR
(200,00 HRK)
2.4.Mehaničko skidanje
naslaga smole u dimnjaku.

Smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje
naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i
nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog
skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje.
Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.

m9,29 EUR
(70,00 HRK)
2.5.Čišćenje kotla za
centralno grijanje snage do 50 kW.

– obračun po ložištu

kom39,82 EUR
(300,00 HRK)
2.6.Čišćenje kotla za
centralno grijanje snage od 50 kW do 100 kW.

– obračun po ložištu

kom59,73 EUR
(450,00 HRK)
2.7.Čišćenje kotla za
centralno grijanje snage od 100 kW do 500kW.

– obračun po ložištu

kom79,63 EUR
(600,00 HRK)
2.8.Čišćenje kotla za
centralno grijanje snage od 500 kW na više.

– obračun po ložištu

kom99,54 EUR
(750,00 HRK)
2.9.Konzervacija ložišta
snage do 500 kW.

– obračun po ložištu.

Obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi
korozijske zaštite

kom66,36 EUR
(500,00 HRK)
2.10.Konzervacija ložišta
snage veće od 500 kW.

– obračun po kW

kW0,13 EUR/kW
(1,00 HRK/kW)
2.11.Čišćenje priključnih
cijevi do fi 300 za poslovne subjekte i javne ustanove.

– obračun po m

m3,98 EUR
(30,00 HRK)
2.12.Čišćenje priključnih
cijevi od fi 301 do fi 700 za poslovne subjekte i javne ustanove.

– obračun po m

m6,64 EUR
(50,00 HRK)
2.13.Čišćenje priključnih
cijevi preko fi 700 za poslovne subjekte i javne ustanove.

– obračun po m

m7,96 EUR
(60,00 HRK)
2.14.Mehaničko čišćenje
štednjaka i peći na kruta goriva i tekuća goriva.

– obračun po ložištu

kom13,27 EUR
(100,00 HRK)
2.15.Čišćenje sabirača
kotlova i/ili revizijskih otvora.

– obračun po ložištu

kom2,65 EUR
(20,00 HRK)
2.16.Mjerenje dimnih plinova
s ispisivanjem rezultata mjerenja.

– obračun po dimnjaku

kom26,54 EUR
(200,00 HRK)
2.17.Snimanje unutrašnjosti
dimovodne vertikale specijalnom kamerom uz izdavanje zapisa na trajnom mediju.

– obračun po dimnjaku

kom53,09 EUR
(400,00 HRK)
2.18.Provjera na propusnost
dimnim prahom.

– obračun po dimnjaku

kom13,27 EUR
(100,00 HRK)
2.19.Mjerenje volumnog
udjela CO u prostoru po trošilu. Ispitivanje se izvodi temeljem preporuke
dimnjačara uz suglasnost ili na zahtjev korisnika.

– obračun po ložištu

kom13,27 EUR
(100,00 HRK)
CPrilog cjeniku//
3.1Cijena za jedan norma
sat iznosi.

Norma sat naplaćuje se za sve ostale dimnjačarske poslove koji nisu
predviđeni Cjenikom

h7,96 EUR
(60,00 HRK)
3.2.Dolazak po pozivu –
prijevozni troškovi.

Ako se usluga obavlja izvan redovitog vremena obilaska dimnjačarskog
područja i/ili na poziv korisnika na cijenu usluge dodaju se prijevozni
troškovi

paušal7,96 EUR
(60,00 HRK)

Redoviti pregledi i čišćenja provode se najmanje jedanput godišnje, prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana, a obuhvaćaju vizuelni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka, te utvrđivanje potrebnih tehničkih mjera za usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Čišćenja i redoviti pregledi se obavljaju uz obveznu prethodnu najavu. Koncesionar je obavezan na pogodan način obavijestiti korisnike o vremenu čišćenja i po potrebi ponoviti obilazak. Izvanredni pregled dimnjaka provodi se po pozivu korisnika usluge prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

Koncesionar je dužan korisnika usluge upozoriti na potrebu izvanrednog pregleda te na sadržaj i cijenu istog. Koncesionar dužan je obavijestiti korisnike usluga o svojoj koncesiji, načinu pružanja usluge i cijeni usluga. Koncesionar je dužan, ako utvrdi da postoje nedostatci na dimnjaku, pisano o tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i upozoriti ga da je za sigurno korištenje dimnjaka dužan ukloniti nedostatke u roku koji ne može biti dulji od dva mjeseca. Koncesionar je dužan ako pri ponovnom pregledu utvrdi da nedostaci nisu otklonjeni o tome obavijestiti odjel, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina. Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome inspekcijsko tijelo nadležne policijske uprave.

Koncesionar je dužan nakon obavljenog pregleda i čišćenja dimnjaka upozoriti vlasnika ili korisnika građevine odnosno upravitelja zgrade da je dužan posjedovati dokumentaciju o ispravnosti dimnjaka i ložišta, te za svaki ispravan i neispravan dimovodni objekt izdati nalaz. U slučaju da korisnik usluge ne želi nalaz, Koncesionar je dužan evidentirati ispravnost ili neispravnost dimnjaka, ali može naplatiti samo pregled i čišćenje odnosno radove koje je stvarno izveo.

KAMINO – Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

X
Skip to content