Pravo na pristup informacijama

Fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže ili ju nadzire.

Službenik za informiranje

Ana Prodan Mogorović

Kontakti:
adresa: Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica
telefon: 051/282-465,
051/282-450
fax: 051/281-419
e-mail: ana.prodan@kraljevica.hr

Info

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Grad Kraljevica ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. od 31. siječnja 2014. godine.

X
Skip to content