Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika obnaša ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.
Mandat Gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Kraljevice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Kraljevice u trgovačkim društvima kojih je Grad Kraljevica osnivač,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada Kraljevice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 30. alineje 14. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Kraljevice,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Kraljevice,
 • odlučuje o pokroviteljstvima društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Kraljevicu do iznosa od 50.000,00 kuna,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Kraljevice,
 • imenuje i razrješava pročelnika/e upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kraljevice,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnog/ih odjela i službi Grada Kraljevice u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kraljevice, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu Kraljevici,
 • nadzire rad upravnog/ih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • osniva svoja savjetodavna tijela te bira i razrješuje njihove članove,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
X
Skip to content