Izvadak iz Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“  broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst)

XIV. PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Članak 107.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Kraljevici imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina kada se za to ostvare uvjeti sukladno zakonu.

Članak 108.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Kraljevici imaju pravo:

  • predlagati tijelima Grada Kraljevice mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Gradu Kraljevice, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Kraljevice,
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općima aktom Grada Kraljevice.

Članak 109.

U pripremi prijedloga općih akata Gradonačelnik je dužan od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 110.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana, da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 108. ovoga Statuta.

Članak 111.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Grada Kraljevice.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Grada Kraljevice mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 112.

Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.

Članak 113.

Na području Grada Kraljevice, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastavu nacionalne manjine uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Kraljevice ističu pripadnici nacionalne manjine na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu te u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada se zastava vije na pola koplja.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

  • u sastavu svojih pečata i žigova
  • u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
  • u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 114.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 115.

Grad Kraljevica, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

X
Skip to content