Projekti na području Grada Kraljevice

Mandatno razdoblje: 2021. - 2025.
Sanacija obalnog platoa u Bakarcu

VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.207.320,00 kuna.

Stori po svoju

U studenom kreću radionice projekta Stori po svoju

Potpisani prvi ugovori za provođenje edukacija u projektu “Stori po svoju”

Trajanje: veljača 2021. – veljača 2023.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Cilj projekta: Cilj projekta je razviti sustav STEAM obrazovanja djece i mladih u svrhu stvaranja jednakih obrazovnih prilika za sve, socijalnog uključivanja i povećanja društvenog angažmana djece i mladih u lokalnoj zajednici.

Projektne aktivnosti: Stori po svoju je pilot program socijalnog uključivanja djece i mladih. Programom se djecu i mlade uvlači u makers kulturu, senzibilizira ih se za snažniji društveni angažman i stvara se okruženje u kojem uče djelujući u lokalnoj zajednici, povećavajući kvalitetu života lokalne zajednice i stvarajući dodatnu vrijednost sebi i drugima. Sudionicima će se ponuditi preko 40 programa, a imat će mogućnost istražiti svoje interese i upoznati vršnjake s kojima će podijeliti iskustvo stvaranja.

Partneri: Općina Kostrena (nositelj), Grad Rijeka, Grad Kraljevica, Centar kulture Kostrena

Program iz kojeg se sufinancira: Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam)

Kontakt osoba: Borka Reljac, borka.reljac@ckk.hr


VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 2.770.380,00 kuna (100% financiranje iz EU fondova)
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Nova javna rasvjeta

Projekt obnove i održavanja javne rasvjete izvodi se po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP).Grad Kraljevica kao javni partner i Petrol javna rasvjeta d.o.o. kao privatni partner sklopili su ugovor o javno-privatnom partnerstvu na rok od 15 + 1 godinu. U prvoj godini sve svjetiljke javne rasvjete zamijeniti će se novim LED svjetiljkama, oko 260 metalnih stupova će se obnoviti i premazati antikorozivnom zaštitom, izmjestiti će se javna rasvjeta iz HEP-ovih trafostanica tako da se kod održavanja javne rasvjete ne ovisi o HEP-u, implementirati će se sustav nadzora, upravljanja, regulacije, mjerenja i verifikacije ušteda te kontrolu isporuke standarda privatnog partnera na preko 250 rasvjetnih mjesta, svi stupovi označiti će se novim oznakama radi lakšeg rješavanja kvarova, a očekuje se puno manji broj kvarova s obzirom na kvalitetu i vijek trajanja nove LED rasvjete. Preostalih 15 godina privatni partner održavati će cijelu javnu rasvjetu. Obnovom javne rasvjete smanjiti će se ukupna instalirana snaga za više od 70%, čime će se puno uštedjeti na potrošnji električne energije.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt izrađen
 • Stare svjetiljke zamijenjene su novima

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 8.650.000,00 kn (bez PDV-a)
POS stanovi i trg centar Šmrike

Projekt izgradnja centra Šmrika obuhvaća nekoliko aktivnosti. Započinje se formiranje prostora koji će u najpropulzivnijem naselju omogućiti formiranje i korištenje polivalentnog prostora za zadovoljenje potreba građana. Prva faza obuhvaća izgradnju nerazvrstane ceste i infrastrukturu potrebnu za formiranje građevne čestice na kojoj će se izgraditi zgrada sa stanovima po principu poticane stanogradnje. U čestici postoji izgrađen društveni dom koji će dobiti novu dimenziju i proširiti usluge za stanovništvo (kultura, sport, ugostiteljska ponuda…). Planira se izgradnja 20 novih parkirnih mjesta.


FAZA / STANJE

 • Građevinska dozvola ishodovana
 • Geodski elaborat predan na katastar
 • Potpisan Ugovor s APN-om o prijenosu vlasništva

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 9.000.000,00 kn
Dječji park Šmrika

Projektom se predviđa građenje dječjeg igrališta na otvorenom, na lokaciji Šmrika, k.č.772/1, k.o. Šmrika.Projekt se sastoji od prostorno i funkcionalnog rješenja smještaja dječjeg igrališta unutar postojećeg prostora zelene površine u granicama zahvata, izradu površina predviđenih za dječju igru, te dobavu i ugradnju sprava za dječju igru. Površina dječjeg igrališta u vanjskim mjerama s rubnjacima iznosi 153,7 m2, na kojem će biti stavljena antitraumatska podloga i 5 igrala.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt je pripremljen i prijavljen na natječaj LAG-a.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 300.000,00 kn
Plaža Oštro

Projekt uređenja plaže Oštro se naslanja konceptualno na već postojuću infrastrukturu. Zamišljeno je da se prostor dijeli na 4 zone. Glavna zona je šetnica koja je glavna poveznica svih ostalih zona. Ostale zone su: poligon za tijelo i um, prostor socijalizacije i interakcije i u konačnici zona plaže. Uređenje i oblikovanje planira se kroz glavni projekt nasipavanja i dohranjivanja.


FAZA / STANJE

 • Idejni projekt gotov, maritimna studija u izradi
 • I. faza projekta prijavljena na natječaj Ministarstva turizma

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3.000.000,00 kn
Nova cesta Oštro

Postojeća infrastruktura je evidentirana kao nerazvrstana cesta pod šifrom KRA- 86 i KRA- 87. Ceste se nalaze u naselju Kraljevica, Oštro i trenutno su neuređene. Kroz projekt se planira izgradnja i uređenje kompletne infrastrukture ceste Oštro u dužini cca 1400 m. koja bi povezivala sadašnju županijsku cestu 5066 s Nogometnim igralištem, Kampom i reciklažnim dvorištem. Potrebno je izvesti sve radove na cesti jer trenutno je to bijeli put.


FAZA / STANJE

 • Riješeni imovinsko-pravni odnosi
 • Priprema izmjena glavnog projekta

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 1.700.000,00 kn
Energetska obnova Doma kulture i sporta

Projekt predviđa obnovu fasade i stolarije Doma.


FAZA / STANJE

 • Projekt je pripremljen i apliciran na mjeru 4. “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 2.000.000,00 kn
Proširenje groblja Kraljevica

Kroz projekt proširenja groblja u Kraljevici se planira proširiti više od 20% površine postojećeg groblja. Obuhvatom će se urediti ulazi i neuređeni dijelovi sadašnje parcele groblja na k.č. 15/1 i pristupna cesta dio k.č. 8/6. Zahvat se planira sjeveroistočno od postojećih grobnih mjesta iza postojeće mrtvačnice i sadašnjeg polja sa nišama. Projektom se planira graditi 6 polja, od čega 4 polja sa ukopnim grobnim mjestima i 2 polja niša.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt je pripremljen
 • Ishođenje građevinske dozvole

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 2.000.000,00 kn
Groblje Križišće

Završeni su radovi na sanaciji fasade zgrade mrtvačnice na groblju Križišće kao i dodatni radovi na okolišu. Izvršena je sanacija oštećenih dijelova fasade i završno bojanje kompletno vanjskih zidova sa obnovom cokla. Također je izvršen popravak oštećenih dijelova krovnog pokrova i oluka. Osim same fasade na zgradi mrtvačnice, novi izgled poprimio je i ulazni portun i centralni križ.


FAZA / STANJE

 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 52.450,62 kn
Obnova Tunera u Bakarcu

Sanacija tunera u Bakarcu.


FAZA / STANJE

 • Dobiveno od PGŽ 50.000,00 kn.
 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 80.000,00 kn
Obnova pomorskog dobra

Obnova sunčališta i lukobrana na Oštru, te obnova sunčališta na Bakarcu.


FAZA / STANJE

 • dobiveno od Ministarstva mora, prometa i infrstrukture 1.422.000,00 kn
Podbanj 2

Projektom će se rekonstruirati dio nerazvrstane Ulice Podbanj kao II. faza, te kolne prilaze. Projektom je obrađena odvodnja oborinskih voda s projektiranih asfaltiranih prometnih i pješačkih površina, s upojnim zdencem lociranim u građevinskoj čestici predmetne nerazvrstane Ulice Podbanj.


FAZA / STANJE

 • Građevinska ishodovana
 • Javna nabava u tijeku

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 1.000.000,00 kn
Cesta Križišće - Drivenik

Sanacija kolnika dijela županijske ceste Ž5064 i to dionice od kapelice na Blatu do Ožlaka.


FAZA / STANJE

 • Izvršeno od strane Županijske uprave za ceste

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Potpisan je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nabaviti će se 2.626 spremnika različitih volumena za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Procijenjena vrijednost nabave je 700.985,08 kuna od kojih će 85 % biti sufinancirano iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. a 15 % sufinancirati će Grad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je postupak javne nabave po Grupama gdje je dana 23.srpnja 2019. godine za Grupu 2. u koju spadaju kontejneri od 1.100 litara donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te se isporuka navedenih spremnika očekuje od sredine mjeseca rujna nadalje. Za Grupu 1. u koju spadaju kante za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 80, 120, 240 i 360 litara, donesena je Odluku o poništenju postupka javne nabave iz razloga što je ekonomski najpovoljnija ponuda bila viša od procijenjenog iznosa nabave te je u pripremi novi otvoreni postupak javne nabave za Grupu 1.


FAZA / STANJE:

 • Očekuje se isporuka spremnika od 1.100 litara, te je u pripremi ponovno pokretanje postupka javne nabave za nabavu kanti od 80, 120, 240 i 360 litara.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 700.985,08 kuna
Uređenje plaže Oštro - pametne klupe

Postava pametnih klupa na području kupališta na Oštru ima za cilj podizanje kvalitete i standarda turističke ponude. Najveća koncentracija turista i kupača je na području Oštra. Klupe bi osim klasične uloge odmorišta u pješačkom promet imale multifunkcionalnu ulogu u smislu punjenja digitalnih uređaja USB priključcima i korištenje besplatnog internet. Uz klupe će se postaviti turistički totem zlatno-žuto sunce.


FAZA / STANJE

 • Projekt je završen. Postavljene su dvije pametne klupe i turistički totem.


VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 60.000,00 kn
WIFI4EU – besplatni internet na javnim površinama

WiFi4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Projekt WiFi4EU financiran je sredstvima Europske unije temeljem sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Cilj projekta je osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima. Grad Kraljevica je dobio darovnicu u visini 15.000 eura koji će se utrošiti na nabavu opreme i instalaciju najmanje 10 pristupnih točaka na području grada.


FAZA / STANJE

 • Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nabava se očekuje u listopadu 2019. godine. Završetak projekta planiran je u prosincu 2019. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 15.000 eura
Ekološko - edukativna staza “Neriz“ – formiranje edukativne šetnice uz lučicu Neriz

Razvoj gospodarstva, ribarstva, turizam i ekologija su glavne vertikale razvoja i održivog upravljanja prostorom. Grad Kraljevica ima već tradicionalno i povijesno usmjerenje na brodogradnju i ribarstvo kao osnovne gospodarske grane. Ciljevi projekta su očuvanje i obnova bioraznolikosti u ribarstvu uključivo putem zelene infrastrukture, opremanje obalne staze turističkom infrastrukturom, zaštita i uspostava postojeće pješačke, edukativne staze u svrhu održivog razvoja i zaštite područja, uspostava ekološko-edukativnih info panela na stazi, podizanje razine infrastrukture za sport i rekreaciju, promidžba i marketing integriranog ekološko – edukativnog proizvoda namijenjenog ljubiteljima prirode, djeci i turistima, podizanje razine javne svijesti o važnosti zaštite prirode s posebnim naglaskom na ribarstvo i povećanje turističke ponude područja. Projekt doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju zajednice, potičući razvoj turizma, rekreaciju, sport i brigu za prirodne resurse područja. Projekt utječe i na kapacitet i popularizaciju ekologije, edukacije i zaštite ribarstava na području Jadrana.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt s troškovnikom je u završnoj fazi izrade. Izrađuje se prijedlog projektne prijave. Očekivani datum objave natječaja je studeni 2019. godine. Prijava projekta na mjeru EU – LAGUR TUNERA B.2.1 Edukativne staze.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 960.000,00 kn
Sportska igrališta iza Osnovne škole Kraljevica

Prostor iza škole je podjeljen na 3 igrališta. Jedno je postojeće igralište, koje je već uređeno i zadovoljava potrebne uvjete. Preostala 2 igrališta su Košarkaško i rukometno. Košarkaško će biti dimenzije 28×15 metara na koje ide novi sloj asfalta, urediti će se tribine te staviti na njih PVC stolice. Rukometno igralište će biti dimenzija 40×20 metara. Također izgraditi će se svlačionice sa spremištem opreme.


FAZA / STANJE

 • Riješeni imovinsko-pravni odnosi
 • Izrađen građevinski projekt

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 944.672,00 kn
Randićeva ulica

Radovi obuhvaćaju pripremne i zemljane radove te izvedbu kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje sa prometnice sukladno priloženom izvedbenom projektu oznake 21IZP-2016.


FAZA / STANJE

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 450.000,00 kn
Ugradnja poluukopanih spremnika u Strossmayerovoj ulici u Kraljevici

Planirano je postavljanje poluukopanih spremnika otpada u Kraljevici, u Strossmayerovoj ulici, na k.č. 322/1, k.o. Kraljevica, odnosno na dijelu postojećeg javnog parkirališta. Postaviti će se jedan komplet poluukopanih spremnika koji se sastoji od ukupno 4 spremnika i to: jednog spremnika od 5,0 m3 za miješani komunalni otpad te tri spremnika od 3,0m3 za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada. KD Čistoća je nabavila spremnike, dok izradu projektne dokumentacije i građevinske radove ugradnje spremnika provodi Grad.


FAZA / STANJE:

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 51.000,00 Kn
Sanacija zida na groblju Križišće

Izvedeni su radovi na sanaciji dijela kamenog ogradnog zida na groblju Križišće. Obnovljeno je ukupno 64,00 mʹ ogradnog zida a radovi su uključivali uklanjanje postojećeg ogradnog zida te izradu novih temelja i novog kamenog zida.


FAZA / STANJE:

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 77.515,77 kuna
Uređenje unutarnjeg dvorišta –atrija dvorca Frankopan

Uređenje unutrašnjosti dvorca Frankopan kroz 4 faze.


FAZA / STANJE

 • Započeli su restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi kamene plastike dvorca – obnova stupova I kata atrija. Radovi se izvode u okviru Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Ministarstva kulture pod nadzorom konzervatorskog odjela u Rijeci. Ovi radovi su I faza planirane cjelokupne obnove unutarnjeg pročelja dvorca.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 1.800.000,00 kn
Lučica Carovo

Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike. Više na: http://www.zlu-bakar-kraljevica.hr/o_nama/projekti

Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike. Više na: http://www.zlu-bakar-kraljevica.hr/o_nama/projekti

Putevima Frankopana

Izvođenje građevinskih radova na uređenju Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica – Projekt „Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana“. Radovi uređenja okoliša dvorca obuhvaćaju radove rušenja i iskopa postojećih potpornih zidova, demontažu i zbrinjavanje elemenata rasvjete dvorca i drugog, izradu novih armirano betonskih potpornih zidova, uređenje ulaznog platoa zaobljenim sječenim šljunkom, uređenje pješačkih staza i terasa zaobljenim šljunkom sijanjem ekstenzivne livade i sadnjom bilja. Radovi obuhvaćaju i sanaciju ogradnih zidova parcele dvorca te rasvjetu okoliša i pročelja dvorca. Više o projektu na: http://frankopani.eu/


FAZA / STANJE

 • Raspisana javna nabava za okoliš

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 14.000.000,00 kn
Energetska obnova Osnovne škole Kraljevica

Projekt energetske obnove Osnovne škole Kraljevica financiran je sredstvima Primorsko- goranske županije u iznosu od 1.370.000,00 kuna, 350.000,00 je osigurao Grad Kraljevica, a ostatak iznosa pokriven je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Građevinskim mjerama poboljšala se energetska učinkovitost zgrade toplinskom izolacijom pročelja i krovišta, obradom dotrajalog krova te zamjenom postojeće energetski neučinkovite stolarije. Elektrotehnička mjera na zgradi podrazumijevala je instalaciju mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode Smart metering te njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju.


FAZA / STANJE

 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3,5 milijuna kuna
Obnova trga Zrinskih

Uređenjem Trga Zrinskih u prostoru unutarnjeg dvorišta starog grada Zrinskih stvorit će se centar kulturnih i turističkih događanja u Gradu Kraljevici. Povezat će se i revitalizirati kulturna baština grada. Pomorska tradicija Kraljevice, brodogradnja i štovanje Sv. Nikole kao sveca zaštitnika, vjerske, kulturne i ostale manifestacije koje se održavaju tijekom cijele godine bile bi sačuvane i prezentirane u jedinstvenom prostoru.

Kroz projekt se planira izraditi projektna dokumentacija i izvesti građevinski radovi na prostoru unutarnjeg dvorišta Starog grada Zrinskih u Kraljevici u ukupnoj površini od 596 m2. Planira se uređenje polivalentnog prostora kao upravljačke jedinice, uređenje sanitarnih čvorova, friendly pristup za invalide i roditelje s kolicima. Oplemenjivanje prostora zelenim, autohtonim biljem kroz višefunkcijske vaze/elemente koji ujedno predstavljaju prostor za odmorište.
Projekt obnove trga Zrinskih je dio strateškog projekta „Povežimo se baštinom“ u području kulture. Cilj je projekta lokacije kulturne baštine u svim gradovima i općinama uključenim u Urbanu aglomeraciju Rijeka obnoviti, staviti ih u funkciju turizma te kroz jedinstveni interpretacijski centar obnovljenu kulturnu baštinu predstaviti građanima i turistima.


FAZA / STANJE

 • Izrađen je idejni projekt. Izrada konzervatorske studije i radova na dijelu starog grad Zrinskih je u procesu nabave. Projekt je pripremljen za prijavu. Raspisivanje natječaja se očekuje u zadnjem kvartalu 2019. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3.390.000,00 kn
Vodovod i kanalizacija

Ulaganje u izgradnju jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika s gradnjom jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika). Više na: http://www.kdvik-rijeka.hr/eu_projekti/Aglomeracija_Kraljevica


Potreba poboljšanja sustava odvodnje na području aglomeracije Kraljevica naglašava se kao ključna aktivnost u okviru Projekta Kraljevica i obuhvaća izgradnju sustava odvodnje ukupne duljine 25.041 m’ i 19 crpnih stanica sa 6.236 m’ tlačnih cjevovoda, rekonstrukciju sustava odvodnje ukupne duljine 5.852 m’ i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 7.320 ES – a sa predviđenim mehaničkim predtretmanom otpadnih voda. Potreba poboljšanja sustava vodoopskrbe na području Grada Kraljevice bitna je zbog poboljšanja kvalitete usluge, sprječavanja prekida u opskrbi zbog čestih puknuća te dogradnje sustava kako bi se zadovoljili propisi protupožarne zaštite. Planira se rekonstrukcija sustava vodoopskrbe od 10.019 m’, dogradnja 7.832 m’, te izgradnja vodospreme volumena 1.000 m3.


FAZA / STANJE


VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 115.000.000,00 kn
Nova javna rasvjeta

Projekt obnove i održavanja javne rasvjete izvodi se po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP).Grad Kraljevica kao javni partner i Petrol javna rasvjeta d.o.o. kao privatni partner sklopili su ugovor o javno-privatnom partnerstvu na rok od 15 + 1 godinu. U prvoj godini sve svjetiljke javne rasvjete zamijeniti će se novim LED svjetiljkama, oko 260 metalnih stupova će se obnoviti i premazati antikorozivnom zaštitom, izmjestiti će se javna rasvjeta iz HEP-ovih trafostanica tako da se kod održavanja javne rasvjete ne ovisi o HEP-u, implementirati će se sustav nadzora, upravljanja, regulacije, mjerenja i verifikacije ušteda te kontrolu isporuke standarda privatnog partnera na preko 250 rasvjetnih mjesta, svi stupovi označiti će se novim oznakama radi lakšeg rješavanja kvarova, a očekuje se puno manji broj kvarova s obzirom na kvalitetu i vijek trajanja nove LED rasvjete. Preostalih 15 godina privatni partner održavati će cijelu javnu rasvjetu. Obnovom javne rasvjete smanjiti će se ukupna instalirana snaga za više od 70%, čime će se puno uštedjeti na potrošnji električne energije.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt izrađen
 • Stare svjetiljke zamijenjene su novima

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 8.650.000,00 kn (bez PDV-a)
POS stanovi i trg centar Šmrike

Projekt izgradnja centra Šmrika obuhvaća nekoliko aktivnosti. Započinje se formiranje prostora koji će u najpropulzivnijem naselju omogućiti formiranje i korištenje polivalentnog prostora za zadovoljenje potreba građana. Prva faza obuhvaća izgradnju nerazvrstane ceste i infrastrukturu potrebnu za formiranje građevne čestice na kojoj će se izgraditi zgrada sa stanovima po principu poticane stanogradnje. U čestici postoji izgrađen društveni dom koji će dobiti novu dimenziju i proširiti usluge za stanovništvo (kultura, sport, ugostiteljska ponuda…). Planira se izgradnja 20 novih parkirnih mjesta.


FAZA / STANJE

 • Građevinska dozvola ishodovana
 • Geodski elaborat predan na katastar
 • Potpisan Ugovor s APN-om o prijenosu vlasništva

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 9.000.000,00 kn
Dječji park Šmrika

Projektom se predviđa građenje dječjeg igrališta na otvorenom, na lokaciji Šmrika, k.č.772/1, k.o. Šmrika.Projekt se sastoji od prostorno i funkcionalnog rješenja smještaja dječjeg igrališta unutar postojećeg prostora zelene površine u granicama zahvata, izradu površina predviđenih za dječju igru, te dobavu i ugradnju sprava za dječju igru. Površina dječjeg igrališta u vanjskim mjerama s rubnjacima iznosi 153,7 m2, na kojem će biti stavljena antitraumatska podloga i 5 igrala.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt je pripremljen i prijavljen na natječaj LAG-a.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 300.000,00 kn
Plaža Oštro

Projekt uređenja plaže Oštro se naslanja konceptualno na već postojuću infrastrukturu. Zamišljeno je da se prostor dijeli na 4 zone. Glavna zona je šetnica koja je glavna poveznica svih ostalih zona. Ostale zone su: poligon za tijelo i um, prostor socijalizacije i interakcije i u konačnici zona plaže. Uređenje i oblikovanje planira se kroz glavni projekt nasipavanja i dohranjivanja.


FAZA / STANJE

 • Idejni projekt gotov, maritimna studija u izradi
 • I. faza projekta prijavljena na natječaj Ministarstva turizma

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3.000.000,00 kn
Nova cesta Oštro

Postojeća infrastruktura je evidentirana kao nerazvrstana cesta pod šifrom KRA- 86 i KRA- 87. Ceste se nalaze u naselju Kraljevica, Oštro i trenutno su neuređene. Kroz projekt se planira izgradnja i uređenje kompletne infrastrukture ceste Oštro u dužini cca 1400 m. koja bi povezivala sadašnju županijsku cestu 5066 s Nogometnim igralištem, Kampom i reciklažnim dvorištem. Potrebno je izvesti sve radove na cesti jer trenutno je to bijeli put.


FAZA / STANJE

 • Riješeni imovinsko-pravni odnosi
 • Priprema izmjena glavnog projekta

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 1.700.000,00 kn
Energetska obnova Doma kulture i sporta

Projekt predviđa obnovu fasade i stolarije Doma.


FAZA / STANJE

 • Projekt je pripremljen i apliciran na mjeru 4. “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 2.000.000,00 kn
Proširenje groblja Kraljevica

Kroz projekt proširenja groblja u Kraljevici se planira proširiti više od 20% površine postojećeg groblja. Obuhvatom će se urediti ulazi i neuređeni dijelovi sadašnje parcele groblja na k.č. 15/1 i pristupna cesta dio k.č. 8/6. Zahvat se planira sjeveroistočno od postojećih grobnih mjesta iza postojeće mrtvačnice i sadašnjeg polja sa nišama. Projektom se planira graditi 6 polja, od čega 4 polja sa ukopnim grobnim mjestima i 2 polja niša.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt je pripremljen
 • Ishođenje građevinske dozvole

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 2.000.000,00 kn
Groblje Križišće

Završeni su radovi na sanaciji fasade zgrade mrtvačnice na groblju Križišće kao i dodatni radovi na okolišu. Izvršena je sanacija oštećenih dijelova fasade i završno bojanje kompletno vanjskih zidova sa obnovom cokla. Također je izvršen popravak oštećenih dijelova krovnog pokrova i oluka. Osim same fasade na zgradi mrtvačnice, novi izgled poprimio je i ulazni portun i centralni križ.


FAZA / STANJE

 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 52.450,62 kn
Obnova Tunera u Bakarcu

Sanacija tunera u Bakarcu.


FAZA / STANJE

 • Dobiveno od PGŽ 50.000,00 kn.
 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 80.000,00 kn
Obnova pomorskog dobra

Obnova sunčališta i lukobrana na Oštru, te obnova sunčališta na Bakarcu.


FAZA / STANJE

 • dobiveno od Ministarstva mora, prometa i infrstrukture 1.422.000,00 kn
Podbanj 2

Projektom će se rekonstruirati dio nerazvrstane Ulice Podbanj kao II. faza, te kolne prilaze. Projektom je obrađena odvodnja oborinskih voda s projektiranih asfaltiranih prometnih i pješačkih površina, s upojnim zdencem lociranim u građevinskoj čestici predmetne nerazvrstane Ulice Podbanj.


FAZA / STANJE

 • Građevinska ishodovana
 • Javna nabava u tijeku

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 1.000.000,00 kn
Cesta Križišće - Drivenik

Sanacija kolnika dijela županijske ceste Ž5064 i to dionice od kapelice na Blatu do Ožlaka.


FAZA / STANJE

 • Izvršeno od strane Županijske uprave za ceste

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Potpisan je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nabaviti će se 2.626 spremnika različitih volumena za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Procijenjena vrijednost nabave je 700.985,08 kuna od kojih će 85 % biti sufinancirano iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. a 15 % sufinancirati će Grad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je postupak javne nabave po Grupama gdje je dana 23.srpnja 2019. godine za Grupu 2. u koju spadaju kontejneri od 1.100 litara donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te se isporuka navedenih spremnika očekuje od sredine mjeseca rujna nadalje. Za Grupu 1. u koju spadaju kante za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 80, 120, 240 i 360 litara, donesena je Odluku o poništenju postupka javne nabave iz razloga što je ekonomski najpovoljnija ponuda bila viša od procijenjenog iznosa nabave te je u pripremi novi otvoreni postupak javne nabave za Grupu 1.


FAZA / STANJE:

 • Očekuje se isporuka spremnika od 1.100 litara, te je u pripremi ponovno pokretanje postupka javne nabave za nabavu kanti od 80, 120, 240 i 360 litara.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 700.985,08 kuna
Uređenje plaže Oštro - pametne klupe

Postava pametnih klupa na području kupališta na Oštru ima za cilj podizanje kvalitete i standarda turističke ponude. Najveća koncentracija turista i kupača je na području Oštra. Klupe bi osim klasične uloge odmorišta u pješačkom promet imale multifunkcionalnu ulogu u smislu punjenja digitalnih uređaja USB priključcima i korištenje besplatnog internet. Uz klupe će se postaviti turistički totem zlatno-žuto sunce.


FAZA / STANJE

 • Projekt je završen. Postavljene su dvije pametne klupe i turistički totem.


VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 60.000,00 kn
WIFI4EU – besplatni internet na javnim površinama

WiFi4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Projekt WiFi4EU financiran je sredstvima Europske unije temeljem sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Cilj projekta je osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima. Grad Kraljevica je dobio darovnicu u visini 15.000 eura koji će se utrošiti na nabavu opreme i instalaciju najmanje 10 pristupnih točaka na području grada.


FAZA / STANJE

 • Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nabava se očekuje u listopadu 2019. godine. Završetak projekta planiran je u prosincu 2019. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 15.000 eura
Ekološko - edukativna staza “Neriz“ – formiranje edukativne šetnice uz lučicu Neriz

Razvoj gospodarstva, ribarstva, turizam i ekologija su glavne vertikale razvoja i održivog upravljanja prostorom. Grad Kraljevica ima već tradicionalno i povijesno usmjerenje na brodogradnju i ribarstvo kao osnovne gospodarske grane. Ciljevi projekta su očuvanje i obnova bioraznolikosti u ribarstvu uključivo putem zelene infrastrukture, opremanje obalne staze turističkom infrastrukturom, zaštita i uspostava postojeće pješačke, edukativne staze u svrhu održivog razvoja i zaštite područja, uspostava ekološko-edukativnih info panela na stazi, podizanje razine infrastrukture za sport i rekreaciju, promidžba i marketing integriranog ekološko – edukativnog proizvoda namijenjenog ljubiteljima prirode, djeci i turistima, podizanje razine javne svijesti o važnosti zaštite prirode s posebnim naglaskom na ribarstvo i povećanje turističke ponude područja. Projekt doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju zajednice, potičući razvoj turizma, rekreaciju, sport i brigu za prirodne resurse područja. Projekt utječe i na kapacitet i popularizaciju ekologije, edukacije i zaštite ribarstava na području Jadrana.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt s troškovnikom je u završnoj fazi izrade. Izrađuje se prijedlog projektne prijave. Očekivani datum objave natječaja je studeni 2019. godine. Prijava projekta na mjeru EU – LAGUR TUNERA B.2.1 Edukativne staze.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 960.000,00 kn
Sportska igrališta iza Osnovne škole Kraljevica

Prostor iza škole je podjeljen na 3 igrališta. Jedno je postojeće igralište, koje je već uređeno i zadovoljava potrebne uvjete. Preostala 2 igrališta su Košarkaško i rukometno. Košarkaško će biti dimenzije 28×15 metara na koje ide novi sloj asfalta, urediti će se tribine te staviti na njih PVC stolice. Rukometno igralište će biti dimenzija 40×20 metara. Također izgraditi će se svlačionice sa spremištem opreme.


FAZA / STANJE

 • Riješeni imovinsko-pravni odnosi
 • Izrađen građevinski projekt

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 944.672,00 kn
Randićeva ulica

Radovi obuhvaćaju pripremne i zemljane radove te izvedbu kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje sa prometnice sukladno priloženom izvedbenom projektu oznake 21IZP-2016.


FAZA / STANJE

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 450.000,00 kn
Ugradnja poluukopanih spremnika u Strossmayerovoj ulici u Kraljevici

Planirano je postavljanje poluukopanih spremnika otpada u Kraljevici, u Strossmayerovoj ulici, na k.č. 322/1, k.o. Kraljevica, odnosno na dijelu postojećeg javnog parkirališta. Postaviti će se jedan komplet poluukopanih spremnika koji se sastoji od ukupno 4 spremnika i to: jednog spremnika od 5,0 m3 za miješani komunalni otpad te tri spremnika od 3,0m3 za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada. KD Čistoća je nabavila spremnike, dok izradu projektne dokumentacije i građevinske radove ugradnje spremnika provodi Grad.


FAZA / STANJE:

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 51.000,00 Kn
Sanacija zida na groblju Križišće

Izvedeni su radovi na sanaciji dijela kamenog ogradnog zida na groblju Križišće. Obnovljeno je ukupno 64,00 mʹ ogradnog zida a radovi su uključivali uklanjanje postojećeg ogradnog zida te izradu novih temelja i novog kamenog zida.


FAZA / STANJE:

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 77.515,77 kuna
Uređenje unutarnjeg dvorišta –atrija dvorca Frankopan

Uređenje unutrašnjosti dvorca Frankopan kroz 4 faze.


FAZA / STANJE

 • Započeli su restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi kamene plastike dvorca – obnova stupova I kata atrija. Radovi se izvode u okviru Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Ministarstva kulture pod nadzorom konzervatorskog odjela u Rijeci. Ovi radovi su I faza planirane cjelokupne obnove unutarnjeg pročelja dvorca.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 1.800.000,00 kn
Lučica Carovo

Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike. Više na: http://www.zlu-bakar-kraljevica.hr/o_nama/projekti

Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike. Više na: http://www.zlu-bakar-kraljevica.hr/o_nama/projekti

Putevima Frankopana

Izvođenje građevinskih radova na uređenju Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica – Projekt „Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana“. Radovi uređenja okoliša dvorca obuhvaćaju radove rušenja i iskopa postojećih potpornih zidova, demontažu i zbrinjavanje elemenata rasvjete dvorca i drugog, izradu novih armirano betonskih potpornih zidova, uređenje ulaznog platoa zaobljenim sječenim šljunkom, uređenje pješačkih staza i terasa zaobljenim šljunkom sijanjem ekstenzivne livade i sadnjom bilja. Radovi obuhvaćaju i sanaciju ogradnih zidova parcele dvorca te rasvjetu okoliša i pročelja dvorca. Više o projektu na: http://frankopani.eu/


FAZA / STANJE

 • Raspisana javna nabava za okoliš

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 14.000.000,00 kn
Energetska obnova Osnovne škole Kraljevica

Projekt energetske obnove Osnovne škole Kraljevica financiran je sredstvima Primorsko- goranske županije u iznosu od 1.370.000,00 kuna, 350.000,00 je osigurao Grad Kraljevica, a ostatak iznosa pokriven je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Građevinskim mjerama poboljšala se energetska učinkovitost zgrade toplinskom izolacijom pročelja i krovišta, obradom dotrajalog krova te zamjenom postojeće energetski neučinkovite stolarije. Elektrotehnička mjera na zgradi podrazumijevala je instalaciju mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode Smart metering te njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju.


FAZA / STANJE

 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3,5 milijuna kuna
Obnova trga Zrinskih

Uređenjem Trga Zrinskih u prostoru unutarnjeg dvorišta starog grada Zrinskih stvorit će se centar kulturnih i turističkih događanja u Gradu Kraljevici. Povezat će se i revitalizirati kulturna baština grada. Pomorska tradicija Kraljevice, brodogradnja i štovanje Sv. Nikole kao sveca zaštitnika, vjerske, kulturne i ostale manifestacije koje se održavaju tijekom cijele godine bile bi sačuvane i prezentirane u jedinstvenom prostoru.

Kroz projekt se planira izraditi projektna dokumentacija i izvesti građevinski radovi na prostoru unutarnjeg dvorišta Starog grada Zrinskih u Kraljevici u ukupnoj površini od 596 m2. Planira se uređenje polivalentnog prostora kao upravljačke jedinice, uređenje sanitarnih čvorova, friendly pristup za invalide i roditelje s kolicima. Oplemenjivanje prostora zelenim, autohtonim biljem kroz višefunkcijske vaze/elemente koji ujedno predstavljaju prostor za odmorište.
Projekt obnove trga Zrinskih je dio strateškog projekta „Povežimo se baštinom“ u području kulture. Cilj je projekta lokacije kulturne baštine u svim gradovima i općinama uključenim u Urbanu aglomeraciju Rijeka obnoviti, staviti ih u funkciju turizma te kroz jedinstveni interpretacijski centar obnovljenu kulturnu baštinu predstaviti građanima i turistima.


FAZA / STANJE

 • Izrađen je idejni projekt. Izrada konzervatorske studije i radova na dijelu starog grad Zrinskih je u procesu nabave. Projekt je pripremljen za prijavu. Raspisivanje natječaja se očekuje u zadnjem kvartalu 2019. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3.390.000,00 kn
Vodovod i kanalizacija

Ulaganje u izgradnju jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika s gradnjom jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika). Više na: http://www.kdvik-rijeka.hr/eu_projekti/Aglomeracija_Kraljevica


Potreba poboljšanja sustava odvodnje na području aglomeracije Kraljevica naglašava se kao ključna aktivnost u okviru Projekta Kraljevica i obuhvaća izgradnju sustava odvodnje ukupne duljine 25.041 m’ i 19 crpnih stanica sa 6.236 m’ tlačnih cjevovoda, rekonstrukciju sustava odvodnje ukupne duljine 5.852 m’ i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 7.320 ES – a sa predviđenim mehaničkim predtretmanom otpadnih voda. Potreba poboljšanja sustava vodoopskrbe na području Grada Kraljevice bitna je zbog poboljšanja kvalitete usluge, sprječavanja prekida u opskrbi zbog čestih puknuća te dogradnje sustava kako bi se zadovoljili propisi protupožarne zaštite. Planira se rekonstrukcija sustava vodoopskrbe od 10.019 m’, dogradnja 7.832 m’, te izgradnja vodospreme volumena 1.000 m3.


FAZA / STANJE


VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 115.000.000,00 kn
Nova javna rasvjeta

Projekt obnove i održavanja javne rasvjete izvodi se po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP).Grad Kraljevica kao javni partner i Petrol javna rasvjeta d.o.o. kao privatni partner sklopili su ugovor o javno-privatnom partnerstvu na rok od 15 + 1 godinu. U prvoj godini sve svjetiljke javne rasvjete zamijeniti će se novim LED svjetiljkama, oko 260 metalnih stupova će se obnoviti i premazati antikorozivnom zaštitom, izmjestiti će se javna rasvjeta iz HEP-ovih trafostanica tako da se kod održavanja javne rasvjete ne ovisi o HEP-u, implementirati će se sustav nadzora, upravljanja, regulacije, mjerenja i verifikacije ušteda te kontrolu isporuke standarda privatnog partnera na preko 250 rasvjetnih mjesta, svi stupovi označiti će se novim oznakama radi lakšeg rješavanja kvarova, a očekuje se puno manji broj kvarova s obzirom na kvalitetu i vijek trajanja nove LED rasvjete. Preostalih 15 godina privatni partner održavati će cijelu javnu rasvjetu. Obnovom javne rasvjete smanjiti će se ukupna instalirana snaga za više od 70%, čime će se puno uštedjeti na potrošnji električne energije.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt izrađen
 • Stare svjetiljke zamijenjene su novima

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 8.650.000,00 kn (bez PDV-a)
POS stanovi i trg centar Šmrike

Projekt izgradnja centra Šmrika obuhvaća nekoliko aktivnosti. Započinje se formiranje prostora koji će u najpropulzivnijem naselju omogućiti formiranje i korištenje polivalentnog prostora za zadovoljenje potreba građana. Prva faza obuhvaća izgradnju nerazvrstane ceste i infrastrukturu potrebnu za formiranje građevne čestice na kojoj će se izgraditi zgrada sa stanovima po principu poticane stanogradnje. U čestici postoji izgrađen društveni dom koji će dobiti novu dimenziju i proširiti usluge za stanovništvo (kultura, sport, ugostiteljska ponuda…). Planira se izgradnja 20 novih parkirnih mjesta.


FAZA / STANJE

 • Građevinska dozvola ishodovana
 • Geodski elaborat predan na katastar
 • Potpisan Ugovor s APN-om o prijenosu vlasništva

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 9.000.000,00 kn
Dječji park Šmrika

Projektom se predviđa građenje dječjeg igrališta na otvorenom, na lokaciji Šmrika, k.č.772/1, k.o. Šmrika.Projekt se sastoji od prostorno i funkcionalnog rješenja smještaja dječjeg igrališta unutar postojećeg prostora zelene površine u granicama zahvata, izradu površina predviđenih za dječju igru, te dobavu i ugradnju sprava za dječju igru. Površina dječjeg igrališta u vanjskim mjerama s rubnjacima iznosi 153,7 m2, na kojem će biti stavljena antitraumatska podloga i 5 igrala.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt je pripremljen i prijavljen na natječaj LAG-a.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 300.000,00 kn
Plaža Oštro

Projekt uređenja plaže Oštro se naslanja konceptualno na već postojuću infrastrukturu. Zamišljeno je da se prostor dijeli na 4 zone. Glavna zona je šetnica koja je glavna poveznica svih ostalih zona. Ostale zone su: poligon za tijelo i um, prostor socijalizacije i interakcije i u konačnici zona plaže. Uređenje i oblikovanje planira se kroz glavni projekt nasipavanja i dohranjivanja.


FAZA / STANJE

 • Idejni projekt gotov, maritimna studija u izradi
 • I. faza projekta prijavljena na natječaj Ministarstva turizma

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3.000.000,00 kn
Nova cesta Oštro

Postojeća infrastruktura je evidentirana kao nerazvrstana cesta pod šifrom KRA- 86 i KRA- 87. Ceste se nalaze u naselju Kraljevica, Oštro i trenutno su neuređene. Kroz projekt se planira izgradnja i uređenje kompletne infrastrukture ceste Oštro u dužini cca 1400 m. koja bi povezivala sadašnju županijsku cestu 5066 s Nogometnim igralištem, Kampom i reciklažnim dvorištem. Potrebno je izvesti sve radove na cesti jer trenutno je to bijeli put.


FAZA / STANJE

 • Riješeni imovinsko-pravni odnosi
 • Priprema izmjena glavnog projekta

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 1.700.000,00 kn
Energetska obnova Doma kulture i sporta

Projekt predviđa obnovu fasade i stolarije Doma.


FAZA / STANJE

 • Projekt je pripremljen i apliciran na mjeru 4. “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 2.000.000,00 kn
Proširenje groblja Kraljevica

Kroz projekt proširenja groblja u Kraljevici se planira proširiti više od 20% površine postojećeg groblja. Obuhvatom će se urediti ulazi i neuređeni dijelovi sadašnje parcele groblja na k.č. 15/1 i pristupna cesta dio k.č. 8/6. Zahvat se planira sjeveroistočno od postojećih grobnih mjesta iza postojeće mrtvačnice i sadašnjeg polja sa nišama. Projektom se planira graditi 6 polja, od čega 4 polja sa ukopnim grobnim mjestima i 2 polja niša.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt je pripremljen
 • Ishođenje građevinske dozvole

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 2.000.000,00 kn
Groblje Križišće

Završeni su radovi na sanaciji fasade zgrade mrtvačnice na groblju Križišće kao i dodatni radovi na okolišu. Izvršena je sanacija oštećenih dijelova fasade i završno bojanje kompletno vanjskih zidova sa obnovom cokla. Također je izvršen popravak oštećenih dijelova krovnog pokrova i oluka. Osim same fasade na zgradi mrtvačnice, novi izgled poprimio je i ulazni portun i centralni križ.


FAZA / STANJE

 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 52.450,62 kn
Obnova Tunera u Bakarcu

Sanacija tunera u Bakarcu.


FAZA / STANJE

 • Dobiveno od PGŽ 50.000,00 kn.
 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 80.000,00 kn
Obnova pomorskog dobra

Obnova sunčališta i lukobrana na Oštru, te obnova sunčališta na Bakarcu.


FAZA / STANJE

 • dobiveno od Ministarstva mora, prometa i infrstrukture 1.422.000,00 kn
Podbanj 2

Projektom će se rekonstruirati dio nerazvrstane Ulice Podbanj kao II. faza, te kolne prilaze. Projektom je obrađena odvodnja oborinskih voda s projektiranih asfaltiranih prometnih i pješačkih površina, s upojnim zdencem lociranim u građevinskoj čestici predmetne nerazvrstane Ulice Podbanj.


FAZA / STANJE

 • Građevinska ishodovana
 • Javna nabava u tijeku

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 1.000.000,00 kn
Cesta Križišće - Drivenik

Sanacija kolnika dijela županijske ceste Ž5064 i to dionice od kapelice na Blatu do Ožlaka.


FAZA / STANJE

 • Izvršeno od strane Županijske uprave za ceste

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Potpisan je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nabaviti će se 2.626 spremnika različitih volumena za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Procijenjena vrijednost nabave je 700.985,08 kuna od kojih će 85 % biti sufinancirano iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. a 15 % sufinancirati će Grad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je postupak javne nabave po Grupama gdje je dana 23.srpnja 2019. godine za Grupu 2. u koju spadaju kontejneri od 1.100 litara donesena Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te se isporuka navedenih spremnika očekuje od sredine mjeseca rujna nadalje. Za Grupu 1. u koju spadaju kante za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 80, 120, 240 i 360 litara, donesena je Odluku o poništenju postupka javne nabave iz razloga što je ekonomski najpovoljnija ponuda bila viša od procijenjenog iznosa nabave te je u pripremi novi otvoreni postupak javne nabave za Grupu 1.


FAZA / STANJE:

 • Očekuje se isporuka spremnika od 1.100 litara, te je u pripremi ponovno pokretanje postupka javne nabave za nabavu kanti od 80, 120, 240 i 360 litara.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 700.985,08 kuna
Uređenje plaže Oštro - pametne klupe

Postava pametnih klupa na području kupališta na Oštru ima za cilj podizanje kvalitete i standarda turističke ponude. Najveća koncentracija turista i kupača je na području Oštra. Klupe bi osim klasične uloge odmorišta u pješačkom promet imale multifunkcionalnu ulogu u smislu punjenja digitalnih uređaja USB priključcima i korištenje besplatnog internet. Uz klupe će se postaviti turistički totem zlatno-žuto sunce.


FAZA / STANJE

 • Projekt je završen. Postavljene su dvije pametne klupe i turistički totem.


VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 60.000,00 kn
WIFI4EU – besplatni internet na javnim površinama

WiFi4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Projekt WiFi4EU financiran je sredstvima Europske unije temeljem sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Cilj projekta je osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima. Grad Kraljevica je dobio darovnicu u visini 15.000 eura koji će se utrošiti na nabavu opreme i instalaciju najmanje 10 pristupnih točaka na području grada.


FAZA / STANJE

 • Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nabava se očekuje u listopadu 2019. godine. Završetak projekta planiran je u prosincu 2019. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 15.000 eura
Ekološko - edukativna staza “Neriz“ – formiranje edukativne šetnice uz lučicu Neriz

Razvoj gospodarstva, ribarstva, turizam i ekologija su glavne vertikale razvoja i održivog upravljanja prostorom. Grad Kraljevica ima već tradicionalno i povijesno usmjerenje na brodogradnju i ribarstvo kao osnovne gospodarske grane. Ciljevi projekta su očuvanje i obnova bioraznolikosti u ribarstvu uključivo putem zelene infrastrukture, opremanje obalne staze turističkom infrastrukturom, zaštita i uspostava postojeće pješačke, edukativne staze u svrhu održivog razvoja i zaštite područja, uspostava ekološko-edukativnih info panela na stazi, podizanje razine infrastrukture za sport i rekreaciju, promidžba i marketing integriranog ekološko – edukativnog proizvoda namijenjenog ljubiteljima prirode, djeci i turistima, podizanje razine javne svijesti o važnosti zaštite prirode s posebnim naglaskom na ribarstvo i povećanje turističke ponude područja. Projekt doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju zajednice, potičući razvoj turizma, rekreaciju, sport i brigu za prirodne resurse područja. Projekt utječe i na kapacitet i popularizaciju ekologije, edukacije i zaštite ribarstava na području Jadrana.


FAZA / STANJE

 • Glavni projekt s troškovnikom je u završnoj fazi izrade. Izrađuje se prijedlog projektne prijave. Očekivani datum objave natječaja je studeni 2019. godine. Prijava projekta na mjeru EU – LAGUR TUNERA B.2.1 Edukativne staze.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 960.000,00 kn
Sportska igrališta iza Osnovne škole Kraljevica

Prostor iza škole je podjeljen na 3 igrališta. Jedno je postojeće igralište, koje je već uređeno i zadovoljava potrebne uvjete. Preostala 2 igrališta su Košarkaško i rukometno. Košarkaško će biti dimenzije 28×15 metara na koje ide novi sloj asfalta, urediti će se tribine te staviti na njih PVC stolice. Rukometno igralište će biti dimenzija 40×20 metara. Također izgraditi će se svlačionice sa spremištem opreme.


FAZA / STANJE

 • Riješeni imovinsko-pravni odnosi
 • Izrađen građevinski projekt

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 944.672,00 kn
Randićeva ulica

Radovi obuhvaćaju pripremne i zemljane radove te izvedbu kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje sa prometnice sukladno priloženom izvedbenom projektu oznake 21IZP-2016.


FAZA / STANJE

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 450.000,00 kn
Ugradnja poluukopanih spremnika u Strossmayerovoj ulici u Kraljevici

Planirano je postavljanje poluukopanih spremnika otpada u Kraljevici, u Strossmayerovoj ulici, na k.č. 322/1, k.o. Kraljevica, odnosno na dijelu postojećeg javnog parkirališta. Postaviti će se jedan komplet poluukopanih spremnika koji se sastoji od ukupno 4 spremnika i to: jednog spremnika od 5,0 m3 za miješani komunalni otpad te tri spremnika od 3,0m3 za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada. KD Čistoća je nabavila spremnike, dok izradu projektne dokumentacije i građevinske radove ugradnje spremnika provodi Grad.


FAZA / STANJE:

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 51.000,00 Kn
Sanacija zida na groblju Križišće

Izvedeni su radovi na sanaciji dijela kamenog ogradnog zida na groblju Križišće. Obnovljeno je ukupno 64,00 mʹ ogradnog zida a radovi su uključivali uklanjanje postojećeg ogradnog zida te izradu novih temelja i novog kamenog zida.


FAZA / STANJE:

 • Realizirano

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 77.515,77 kuna
Uređenje unutarnjeg dvorišta –atrija dvorca Frankopan

Uređenje unutrašnjosti dvorca Frankopan kroz 4 faze.


FAZA / STANJE

 • Započeli su restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi kamene plastike dvorca – obnova stupova I kata atrija. Radovi se izvode u okviru Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Ministarstva kulture pod nadzorom konzervatorskog odjela u Rijeci. Ovi radovi su I faza planirane cjelokupne obnove unutarnjeg pročelja dvorca.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 1.800.000,00 kn
Lučica Carovo

Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike. Više na: http://www.zlu-bakar-kraljevica.hr/o_nama/projekti

Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike. Više na: http://www.zlu-bakar-kraljevica.hr/o_nama/projekti

Putevima Frankopana

Izvođenje građevinskih radova na uređenju Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica – Projekt „Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana“. Radovi uređenja okoliša dvorca obuhvaćaju radove rušenja i iskopa postojećih potpornih zidova, demontažu i zbrinjavanje elemenata rasvjete dvorca i drugog, izradu novih armirano betonskih potpornih zidova, uređenje ulaznog platoa zaobljenim sječenim šljunkom, uređenje pješačkih staza i terasa zaobljenim šljunkom sijanjem ekstenzivne livade i sadnjom bilja. Radovi obuhvaćaju i sanaciju ogradnih zidova parcele dvorca te rasvjetu okoliša i pročelja dvorca. Više o projektu na: http://frankopani.eu/


FAZA / STANJE

 • Raspisana javna nabava za okoliš

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

 • 14.000.000,00 kn
Energetska obnova Osnovne škole Kraljevica

Projekt energetske obnove Osnovne škole Kraljevica financiran je sredstvima Primorsko- goranske županije u iznosu od 1.370.000,00 kuna, 350.000,00 je osigurao Grad Kraljevica, a ostatak iznosa pokriven je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Građevinskim mjerama poboljšala se energetska učinkovitost zgrade toplinskom izolacijom pročelja i krovišta, obradom dotrajalog krova te zamjenom postojeće energetski neučinkovite stolarije. Elektrotehnička mjera na zgradi podrazumijevala je instalaciju mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode Smart metering te njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju.


FAZA / STANJE

 • Projekt je realiziran

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3,5 milijuna kuna
Obnova trga Zrinskih

Uređenjem Trga Zrinskih u prostoru unutarnjeg dvorišta starog grada Zrinskih stvorit će se centar kulturnih i turističkih događanja u Gradu Kraljevici. Povezat će se i revitalizirati kulturna baština grada. Pomorska tradicija Kraljevice, brodogradnja i štovanje Sv. Nikole kao sveca zaštitnika, vjerske, kulturne i ostale manifestacije koje se održavaju tijekom cijele godine bile bi sačuvane i prezentirane u jedinstvenom prostoru.

Kroz projekt se planira izraditi projektna dokumentacija i izvesti građevinski radovi na prostoru unutarnjeg dvorišta Starog grada Zrinskih u Kraljevici u ukupnoj površini od 596 m2. Planira se uređenje polivalentnog prostora kao upravljačke jedinice, uređenje sanitarnih čvorova, friendly pristup za invalide i roditelje s kolicima. Oplemenjivanje prostora zelenim, autohtonim biljem kroz višefunkcijske vaze/elemente koji ujedno predstavljaju prostor za odmorište.
Projekt obnove trga Zrinskih je dio strateškog projekta „Povežimo se baštinom“ u području kulture. Cilj je projekta lokacije kulturne baštine u svim gradovima i općinama uključenim u Urbanu aglomeraciju Rijeka obnoviti, staviti ih u funkciju turizma te kroz jedinstveni interpretacijski centar obnovljenu kulturnu baštinu predstaviti građanima i turistima.


FAZA / STANJE

 • Izrađen je idejni projekt. Izrada konzervatorske studije i radova na dijelu starog grad Zrinskih je u procesu nabave. Projekt je pripremljen za prijavu. Raspisivanje natječaja se očekuje u zadnjem kvartalu 2019. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 3.390.000,00 kn
Vodovod i kanalizacija

Ulaganje u izgradnju jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika s gradnjom jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika). Više na: http://www.kdvik-rijeka.hr/eu_projekti/Aglomeracija_Kraljevica


Potreba poboljšanja sustava odvodnje na području aglomeracije Kraljevica naglašava se kao ključna aktivnost u okviru Projekta Kraljevica i obuhvaća izgradnju sustava odvodnje ukupne duljine 25.041 m’ i 19 crpnih stanica sa 6.236 m’ tlačnih cjevovoda, rekonstrukciju sustava odvodnje ukupne duljine 5.852 m’ i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 7.320 ES – a sa predviđenim mehaničkim predtretmanom otpadnih voda. Potreba poboljšanja sustava vodoopskrbe na području Grada Kraljevice bitna je zbog poboljšanja kvalitete usluge, sprječavanja prekida u opskrbi zbog čestih puknuća te dogradnje sustava kako bi se zadovoljili propisi protupožarne zaštite. Planira se rekonstrukcija sustava vodoopskrbe od 10.019 m’, dogradnja 7.832 m’, te izgradnja vodospreme volumena 1.000 m3.


FAZA / STANJE


VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 115.000.000,00 kn
X
Skip to content