Javni poziviPoziv za dostavu ponuda proba 4

Predmet nabave je održavanje prometne signalizacije na području Grada Kraljevice na nerazvrstanim cestama prema troškovniku koji je u prilogu ovog poziva
19. ožujka 2019.

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/24, URBROJ:2170/08-01-19-1 od 8.travnja 2019.godine), Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje Poziv za dostavu ponuda za održavanje prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

 1. Predmet nabave je održavanje prometne signalizacije na području Grada Kraljevice na nerazvrstanim cestama prema troškovniku koji je u prilogu ovog poziva.
 2. Mjesto isporuke/izvršenja: nerazvrstane ceste na području Grada Kraljevice
 3. Početak radova: od 1.svibnja 2019.godine
 4. Završetak radova: do 30.travnja 2020.godine
 5. Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će stvarno izvedene i obračunate radove ovjerene od strane Naručitelja platiti u roku od 30 dana od dana primitka obračunske situacije – računa.
 6. Rok do kada moraju prispjeti ponude: 17.travnja 2019. godine do 12:00 sati
 7. Rok valjanosti ponude, najmanje 60 dana
 8. Otvaranje ponuda nije javno
 9. Razlozi isključenja ponuditelja:
  a) Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta pravomoćnom presudom osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava – traži se potpisana Izjava –Prilog 2,b) Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku pred stečajne nagodbe). Potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana dostave ovog poziva (može biti preslika).
 10. Uvjeti sposobnosti:
  a) Pravna i poslovna sposobnost
  Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (može biti preslika) – traži se izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar. države sjedišta gospodarskog subjekta.
 11. Oblik, sadržaj i način dostave ponuda:
  Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom), a stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja.Ponuda mora sadržavati najmanje:
  popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
  popunjen obrazac ponude iz Priloga 1.,
  potpisanu Izjavu – Prilog 2.,
  potvrdu iz točke 9.b) i Izvod iz točke 10. ovog Poziva, popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik.Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica – “PONUDA ZA ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA – NE OTVARAJ”, a na poleđini omotnice: naziv i adresa ponuditelja.Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 17.travnja 2019. godine do 12:00 sati
 12. Kriterij za odabir ponude: najniža ponuđena cijena bez PDV-a
 13. Kontakt osoba: Romina Tomasini Vujnović tel.282-450

Upraviteljica Vlastitog pogona Romina Tomasini Vujnović dipl.ing.građ.

 

X
Skip to content