Javni poziviNatječaj za davanje u zakup javnih površina

14. lipnja 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 44. Statuta Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice” broj 4/14, 5/14, 5/15), članka 11. stavka 1. Odluke o zakupu zemljišta za postavu privremenih pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa (Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/09) i odredaba Odluke o visini zakupnine zemljišta za postavu privremenih, pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 3/16) godine), Gradonačelnik Grada Kraljevice dana 13. lipnja 2017. godine objavljuje sljedeći

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina I.

Predmet zakupa za SEZONSKU PRODAJU NA OŠTRU:

R.BR.
1.

LOKACIJA:
Rt Lipica – Oštro – dio k.č. 3050, k.o. Kraljevica (na skici označeno crvenom bojom)

NAMJENA:
Prodajna klupa za suvenire

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE (bez PDV-a):
500,00 kn/mjesečno

IZNOS JAMČEVINE:
500,00 kn

POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI:
po potpisu ugovora o zakupu javne površine


Predmet zakupa za SEZONSKU PRODAJU NA OŠTRU:

R.BR.
2.

LOKACIJA:
Rt Lipica – Oštro – dio k.č. 3050, k.o. Kraljevica (na skici označeno zelenom bojom)

NAMJENA:
Kokice, kesteni, vata, palačinke, bomboni, baloni i sl.

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE (bez PDV-a):
500,00 kn/mjesečno

IZNOS JAMČEVINE:
500,00 kn

POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI:
po potpisu ugovora o zakupu javne površine


Predmet zakupa za SEZONSKU PRODAJU NA OŠTRU:

R.BR.
3.

LOKACIJA:
Relacija po Ugibalištima na cesti Oštro – od autobusnog okretišta do ulaza u kamp

NAMJENA:
Pokretna prodaja voća, povrća ili ribe iz vozila

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE (bez PDV-a):
500,00 kn/mjesečno

IZNOS JAMČEVINE:
500,00 kn

POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI:
po potpisu ugovora o pravu na pokretnu prodaju


Lokacije pod rednim brojem 1. i 2. daju se u zakup u viđenom stanju, bez infrastrukturnih priključaka i bez prodajne klupe te u površini od 5 m2.

Skica lokacija pod rednim brojem 1., 2. i 3. čini sastavni dio ovog natječaja.

Korisnici imaju pravo koristiti javne površine pod rednim brojem 1., 2. i 3. radi sezonske prodaje najkasnije do 01. listopada 2017. godine te su dužni navesti u ponudi u kojem vremenskom periodu žele obavljati djelatnost. Vremenski period za korištenje javnih površina pod rednim brojem 1., 2. i 3. ne može biti kraći od 30 dana.

Ugovori sklopljeni na duži vremenski period od jednog mjeseca, sklapaju se u obliku ovršne, solemnizirane isprave, na trošak zakupnika.

II.

PISANA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  • ime, prezime i adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, OIB i obrtnicu za fizičke osobe – obrtnika ili naziv, sjedište, OIB pravne osobe i izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti koja se traži natječajem i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
  • potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima ponuđača, ne stariju od 30 dana,
  • dokaz o plaćenoj jamčevini te broj računa za povrat jamčevine ukoliko ponuda ne bude prihvaćena. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Kraljevice broj HR3424020061820900003, poziv na broj 68 7706-OIB,
  • ponuđeni iznos zakupnine po m2,
  • naznaku javne površine (redni broj površine iz točke I. ovog natječaja) za koju se predaje ponuda,
  • kratki opis djelatnosti koja se namjerava obavljati na javnoj površini za koju je predana ponuda.

U ovom natječaju ne može sudjelovati ponuđač, koji na dan objave natječaja ima dospjelih financijskih dugovanja prema Gradu Kraljevici po bilo kojoj osnovi i koji redovito ne podmiruje sve obveze prema Gradu Kraljevici te ponuđač koji je s Gradom u sudskom ili upravnom sporu.

III.

ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Neće se prihvatiti ponuda ponuđača koji ima nepodmirene porezne obveze.

Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine po m2 javne površine. U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude isti iznos zakupnine, među ponuđačima će se naknadno provesti usmeno nadmetanje.

Sudionici natječaja obavijestit će se o izvršenom odabiru najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnice o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač za javne površine pod točkom 1, 2. i 3. ovog natječaja dužan je pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o odabiru, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora. Za slučaj odustajanja od potpisivanja ugovora, Grad Kraljevica će zadržati jamčevinu.

IV.

JAMČEVINA:

Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno održavanja usmenog nadmetanja.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja čija je ponuda prihvaćena, uračunava se u iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena ne sklopi ugovor o zakupu javne površine u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o odabiru, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora i u tom će slučaju Grad Kraljevica zadržati jamčevinu.

V.

ROK I NAČIN PREDAJE PONUDA:

Pismene ponude predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE“ na adresu: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica.

Bez obzira na način dostave, krajnji rok za predaju ponuda je 28. lipnja 2017. godine u 12:00 sati kada će se u prostorijama gradske uprave izvršiti javno otvaranje pristiglih ponuda.

Ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

VI.

OSTALE NAPOMENE:

Grad Kraljevica zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Javne površine koje su predmet zakupa mogu se pogledati u natječajem otvorenom roku, uz prethodnu telefonsku najavu na tel. 051/ 282-450.

Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, mag.ing.pp.bs

X
Skip to content