Gradska upravaNajava: 3. sjednica Gradskog vijeća

13. veljače 2020. godine s početkom u 18:00 sati
22. rujna 2021.

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kraljevice za utorak 28. rujna 2021. godine s početkom u 18:00 sati Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, Frankopanska 1a, Kraljevica

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice
 2. Izvješće gradonačelnika Grada Kraljevice za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021.
 1. a) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za normativnu djelatnost
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za ravnopravnost spolova
 1. Prijedlog Odluke o odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za usluge
 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude za prodaju k.č. 3213/2, k.č. 3213/1, k.č. 3213/3, k.č. 3212/4, 3212/5, sve k.o. Kraljevica
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude za prodaju k.č. 2660/14 k.o. Kraljevica
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Kraljevice
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Kraljevice za razdoblje od 01.04.2021. godine do 31.03.2031. godine
 6. Aktualni sat

Predsjednica
Paula Vučković, v.r.

Materijali za preuzimanje: Materijali – 03. sjednica GV

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija s važećom novinarskom akreditacijom mogu pratiti rad Gradskog vijeća uz prethodnu najavu predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice, pismeno ili telefonski (051/282-450) najkasnije 24 sata prije sjednice. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća je pet, prema redoslijedu prijave. Broj predstavnika medija nije ograničen.

X
Skip to content