Gradska upravaJavni poziviJavni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po programu POS-a

19. svibnja 2021.

Temeljem članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/201866/2019) i članka 23. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 8/15), Grad Kraljevica raspisuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici 

 1. PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici imaju hrvatski državljani, jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Odobravanje zahtjeva za kupnju stana obavlja se na temelju Liste reda prvenstva za kupnju stana koja se utvrđuje na temelju ovog Javnog poziva.

 1. MJERILA:

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

Podnositelju zahtjeva na temelju prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja pripada 100 bodova.

Podnositelju zahtjeva na temelju stambenog statusa pripada:

 1. ako na dan objave Javnog poziva ima status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe koja nije u srodstvu sa podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom – 15 bodova,
 2. za stanovanje u zajedničkom neodgovarajućem stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu sa podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom – 12 bodova,
 3. ako podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva naveden u zahtjevu ima u vlasništvu samo neodgovarajući stan (odnosno nekretninu namijenjenu stanovanju) – 9 bodova,
 4. za stanovanje u zajedničkom odgovarajućem stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu sa podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom – 6 bodova,
 5. ako na dan objave Javnog poziva ima status najmoprimca sa zaštićenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe – 3 boda.

Podnositelju zahtjeva za svaku punu godinu prebivanja na području Grada Kraljevice pripadaju 2 boda.

Podnositelju zahtjeva koji u trenutku raspisivanja Javnog poziva za utvrđivanje Liste prvenstva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Kraljevice pripada dodatnih 2 boda.

Napomena: Boravište na području Grada Kraljevice se ne boduje.

Podnositelju zahtjeva, prema broju članova obiteljskog domaćinstva, za svakog člana domaćinstva pripada 1 bod.

Podnositelju zahtjeva do navršenih 45 godina života na dan objave Javnog poziva pripadaju 3 boda.

Za svako maloljetno dijete i dijete na redovnom školovanju, podnositelju zahtjeva pripadaju 3 boda.

Temeljem stručne spreme podnositelja zahtjeva, podnositelju zahtjeva pripada:

 1. za visoku stručnu spremu – 5 bodova,
 2. za višu stručnu spremu – 3 boda,
 3. za srednju stručnu spremu – 2 boda.

Za svaki viši akademski stupanj obrazovanja pod točkom a), podnositelju zahtjeva pripada dodatnih 2 boda.

Podnositelju zahtjeva temeljem zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja njega i/ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva, za svaku osobu  s utvrđenim invaliditetom pripada:

 1. za invaliditet od 80% do 100% oštećenja organizma – 3 boda,
 2. za invaliditet od 50% do 80% oštećenja organizma – 2 boda,
 3. za invaliditet do 50% oštećenja organizma – 1 bod.

Ako je podnositelj zahtjeva hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, pripada mu dodatnih 2 boda.

Podnositelju zahtjeva hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, prema vremenu provedenom u Domovinskom ratu pripada:

 1. 1 – 12 mjeseci – 1 bod,
 2. 12 – 24 mjeseca – 2 boda,
 3. 24 – 36 mjeseci – 3 boda,
 4. 36 – 48 mjeseci i Hrvatskom branitelju koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 6 mjeseci u razdoblju od 30.05.1990 – 15.02.1992 – 4 boda,
 5. Više od 48 mjeseci – 5 bodova.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju – dragovoljcu iz Domovinskog rata pripadaju 3 boda.

Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripadaju 3 boda.

Utvrđeni bodovi se, prema mjerilima iz točke 2. ovog Javnog poziva zbrajaju te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

 1. DOKUMENTACIJA:

Podnositelj zahtjeva uz prijavu za kupnju stana mora priložiti:

 • izvornik ili presliku domovnice ili osobne iskaznice kojom dokazuje Hrvatsko državljanstvo (za podnositelja zahtjeva fizičku osobu) odnosno izvornik ili presliku Izvatka iz sudskog registra (za podnositelja zahtjeva pravnu osobu).

Podnositelj zahtjeva ostvarit će bodove prema kriterijima iz točke 2. ovog Javnog poziva ako priloži sljedeće dokumente:

 1. za dokazivanje prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja, sukladno članku 8. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici (u daljnjem tekstu: Odluke), podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • u izvorniku ili ovjerenoj preslici potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda nadležnog prema mjestu prebivališta (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) izdanu na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan te izvornik ili ovjerenu presliku izjave podnositelja zahtjeva (obrazac IN) ovjerenu kod javnog bilježnika (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja;
 1. za dokazivanje stambenog statusa sukladno članku 9. Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici po javnom bilježniku ovjerenu izjavu o nekretninama (obrazac IN), u izvorniku ili ovjerenoj preslici potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda nadležnog prema mjestu prebivališta kao dokaz vlasništva odgovarajućeg odnosno neodgovarajućeg stana ili kuće (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) i:
 • za članak 9, toč. a i e): u izvorniku ili ovjerenoj preslici ugovor o najmu stana sklopljen između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ako podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva ima status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom ili status najmoprimca sa zaštićenom najamninom. Ugovor mora biti ovjeren kod javnog bilježnika i/ili prijavljen u nadležnoj poreznoj upravi, u kojem slučaju je podnositelj zahtjeva dužan priložiti izvornik ili presliku neovjerenog ugovora o najmu sa potvrdom porezne uprave;
 • za članak 9, toč. c): u izvorniku ili ovjerenoj preslici ugovor o najmu stana sklopljen između podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva i zaštićenog najmoprimca, ako podnositelj stana ili član obiteljskog domaćinstva ima u vlasništvu samo stan kojega koristi zaštićeni najmoprimac, a koji se sukladno Zakonu i Odluci smatra neodgovarajućim stanom;
 • za članak 9, toč. b i d): izvornik uvjerenja o prebivalištu (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za sve članove obiteljskog domaćinstva i za osobe s kojima žive u istome stanu. Uvjerenje izdaje nadležna Policijska uprava i njime se dokazuje da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva žive u zajedničkom stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu sa podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom.
 1. za dokazivanje trajanja prebivanja na području Grada Kraljevice i trenutno prebivanje na području Grada Kraljevice, sukladno članku 10. Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o prebivalištu (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za podnositelja zahtjeva, izdanog od strane Policijske uprave Primorsko-goranske, na temelju kojeg se može sa sigurnošću utvrditi dužina prijavljenog prebivališta na području Grada Kraljevice i trenutno mjestu prebivanja;
 1. za dokazivanje broja članova obiteljskog domaćinstva sukladno članku 11. Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili presliku rodnog lista za sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu, za dokazivanje srodstva podnositelja zahtjeva s članom obiteljskog domaćinstva i izvornik ili presliku vjenčanog lista za dokazivanje postojanja bračne zajednice (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili izvornik ili ovjerenu presliku vlastoručno pisane izjave o postojanju izvanbračne zajednice (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) koja je dana pod kaznenom odgovornošću te potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika ili izvornik ili presliku izvatka iz registra životnog partnerstva (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), za dokazivanje postojanja životnog partnerstva ili izvornik ili ovjerenu presliku vlastoručno pisane izjave (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) o postojanju neformalnog životnog partnerstva koja je dana pod kaznenom odgovornošću te potpisana od strane podnositelja zahtjeva i životnog partnera time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika;
 1. životna dob podnositelja zahtjeva, sukladno članku 12. Odluke dokazuje se:
 • izvornikom ili preslikom domovnice, osobne iskaznice ili rodnog lista podnositelja zahtjeva iz kojeg je razvidna godina rođenja podnositelja zahtjeva;
 1. za dokazivanje broja maloljetne djece i djece na redovnom školovanju, sukladno članku 13. Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili presliku rodnog lista za svako maloljetno dijete odnosno izvornik potvrde ili uvjerenja škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu za punoljetnu djecu na redovnom školovanju;
 1. za dokazivanje stručne spreme podnositelja zahtjeva, sukladno članku 14. Odluke podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili presliku svjedodžbe o završenom školovanju ili diplome za podnositelja zahtjeva;
 1. za dokazivanje zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva i/ili članova njegovog obiteljskog domaćinstva, sukladno članku 15. Odluke podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili presliku rješenja nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva i
 • izvornik ili presliku pravomoćnog rješenja nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva, ako je podnositelju zahtjeva invalidnost utvrđena radi sudjelovanja u Domovinskom ratu;
 1. za dokazivanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sukladno članku 16. Odluke podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili presliku potvrde nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva;
 1. za dokazivanje statusa hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata, sukladno članku 17. Odluke podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili presliku potvrde nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva;
 1. za dokazivanje statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sukladno članku 18. Odluke podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
 • izvornik ili presliku potvrde nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Ako se jednom ispravom ostvaruju bodovi za više kriterija, podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jednu ispravu.

Ukoliko zahtjevu nisu dostavljeni dokazi o ispunjavanju pojedinih uvjeta i mjerila, bodovanje takvog zahtjeva izvršiti će se bez bodovanja uvjeta i mjerila za koje nije dostavljena dokumentacija.

U slučaju odsutnosti podnositelja zahtjeva, zahtjev za uvrštenje na Listu prvenstva može, umjesto podnositelja zahtjeva, podnijeti i njegov punomoćnik koji posjeduje specijalnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Sve isprave koje su potrebne za dokazivanje ispunjavanja pojedinih uvjeta i mjerila, a mogu se pribaviti putem sustava e-građani, smatraju se važećima.

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA NA PROPISANIM OBRASCIMA:

Zahtjevi za kupnju stana podnose se na obrascu Prijave za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje – obrazac PL 1 koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva.

Obrazac PL 1 (obrazac prijave) i obrazac IN (obrazac izjave koja se mora ovjeriti po javnom bilježniku) moraju biti vlastoručno potpisani od osobe podnositelja zahtjeva odnosno osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (u kom slučaju moraju biti ovjereni službenim pečatom pravne osobe) te se mogu preuzeti neposredno u pisarnici Grada Kraljevice ili na internet stranici Grada Kraljevice www.kraljevica.hr.

Uz prijavu podnosi se odgovarajuća dokumentacija kako je naznačeno u točki 3. ovog Javnog poziva.

 1. PREDNOST U SLUČAJU OSTVARIVANJA ISTOG BROJA BODOVA:

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost ima podnositelj zahtjeva koji, kao i članovi njegovog domaćinstva, prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja. Ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac koji je ostvario veći broj bodova s osnove stambenog statusa. Ako su dva ili više podnositelja ostvarili isti broj bodova i s osnove stambenog statusa, prednost ima kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Grada Kraljevice.

 1. NAČIN, ADRESA I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Pisane prijave na ovaj Javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA KOJI ĆE SE GRADITI PO PROGRAMU POS-a“, na adresu Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu. Rok za podnošenje pisanih prijava je 5. srpnja 2021. godine.

 1. PRODAJA RASPOLOŽIVIH STANOVA:

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva navedenih u zahtjevu.

Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji, odnosno veći stan od stana koji se smatra odgovarajućim stanom, ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m².

Podnositelj zahtjeva ne može biti bodovan kao član domaćinstva u drugoj prijavi.

Članovi domaćinstva koji se pojavljuju u dvije ili više prijava biti će bodovani u onoj prijavi u kojoj se dokaže bliže srodstvo, a u slučaju izjednačenosti u prijavi koja je bolje rangirana.

Izuzetno, u slučaju kada ostane raspoloživ stan za koji na Listi prvenstva nema podnositelja zahtjeva kojima je raspoloživi stan odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva, kupnja raspoloživog stana omogućit će se onom podnositelju zahtjeva koji je uvršten na Listu prvenstva i zainteresiran je za kupnju takvog stana, bez obzira na broj članova njegova obiteljskog domaćinstva, uvažavajući red prvenstva na Listi prvenstva.

 1. ISTINITOST PODATAKA:

Istinitost podataka o ispunjavanju uvjeta i mjerila za uvrštenje na Listu prvenstva, a koji su navedeni u zahtjevu za kupnju stana, podnositelj zahtjeva prema potrebi dokazuje odgovarajućim dokumentima ili potvrdama neposredno prije sklapanja predugovora, odnosno ugovora o kupoprodaji.

Osoba za koju se utvrdi da je dala neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta i mjerila za uvrštenje na Listu prvenstva brisati će se s liste i gubi svaku mogućnost kupnje stana, a svi zapisnici, odluke, predugovori, ugovori i drugi dokumenti koji su nastali u provođenju Odluke, a koji su izrađeni i/ili sklopljeni u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka, smatrat će se ništetnima.

 1. DODATNE INFORMACIJE:

Uvjeti, mjerila, tijela i postupak za određivanje reda prvenstva za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se financiraju, grade i prodaju po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici propisani su Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 8/15).

Podnositelj zahtjeva dodatne informacije može dobiti svakim radnim danom u uredovno vrijeme u prostorijama uprave Grada Kraljevice ili na tel. 051/282-450.

KLASA:      370-03/15-01/4

URBROJ:  2170/08-01-21-184

Kraljevica,  19. svibnja 2021.

Gradonačelnik

Dalibor Čandrlić, mag.ing.pp.bs.

Za više informacija preuzmite privitke:

PRIVITAK:

X
Skip to content