Komunalni infoObavijest poslovnim subjektima na području Grada Kraljevice o primjeni novog modela sakupljanja otpada

20. travnja 2023.

Sukladno najavama početkom lipnja 2023. godine na području Grada Kraljevice započinje primjena novog sustava prikupljanja komunalnog otpada “od vrata do vrata”. Početkom korištenja dodijeljenih individualnih spremnika trajno će se povući svi postojeći spremnici s javnih površina.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) sva kućanstva i poslovni subjekti su dužni koristiti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na način da odvajaju miješani komunalni otpad te ga putem zaduženih spremnika predaju davatelju javne usluge, odnosno KD Čistoći d.o.o. Rijeka. Individualni spremnici moraju se nalaziti na obračunskom mjestu (adresi) korisnika u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te moraju biti dostupni na mjestima za primopredaju davatelju usluge u ugovorenim terminima.

Zbog prostornih ograničenja za sve one poslovne korisnike koji nemaju mogućnost smještaja spremnika unutar svojih prostora, Grad Kraljevica napraviti će ograđeno spremište na za to predviđenoj lokaciji kod eko otoka u ulici Kalina (parkiralište kod bivše policije). Na toj bi lokaciji poslovni subjekti koristili zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad koji bi se smjestili u ograđeni i zaključani prostor, a svakom bi korisniku bio dodijeljen jedinstveni ključ za njegovo korištenje. Kako bi Grad Kraljevica mogao izraditi spremište čija veličina ovisi o broju korisnika molimo Vas da nama najkasnije do 28.travnja 2023. godine na e-mail: gradska.uprava@kraljevica.hr dostavite pismeno očitovanje da li ćete sami osigurati smještaj svojih spremnika ili želite koristiti zajedničke spremnike u ulici Kalina (parkiralište kod bivše policije).

Poslovni korisnici također su dužni osigurati odvojeno prikupljanje otpadne ambalaže te istu predati nekome od ovlaštenih sakupljača. Pri tome su dužni, sakupljaču predati ispunjeni Prateći list koji sadrži podatke o otpadu i osobama uključenim u gospodarenje tim otpadom. Prateći listovi ovjereni od strane ovlaštenog sakupljača smatraju se jedinim valjanim dokazom o pravilnom zbrinjavanju otpadne ambalaže.

Osim što je davatelj javne usluge, KD Čistoća d.o.o. Rijeka je i ovlašteni sakupljač otpadne ambalaže koji vam može pružiti uslugu sakupljanja predmetnoga otpada uz sklapanje ugovora po komercijalnim uvjetima koji ovise o cijenama preuzimanja i obrade pojedinih vrsta istoga na tržištu. Ukoliko ste zainteresirani za pružanje navedene usluge od strane KD Čistoća d.o.o. Rijeka, u navedeno spremište mogu se smjestiti i zajednički spremnici za odvojeno prikupljanje papira i kartona, te plastične, metalne i višeslojne ambalaže. Ujedno želimo obavijestiti korisnike kojima se pruža usluga prikupljanja kartona na obračunskom mjestu i njegovo zbrinjavanje putem tzv. press-kontejnera, da za istu također moraju sklopiti ugovor s KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Za sve prethodno navedeno molimo korisnike koji žele koristiti spremnike za otpadnu ambalažu i/ili uslugu prikupljanja kartona putem tzv. press-kontejnera da se jave u KD Čistoći d.o.o. Rijeka a sve kako bi se pravovremeno sklopili odgovarajući ugovori i organizirao kvalitetan sustav prikupljanja otpada.

Ukoliko se povratno ne očitujete smatrat ćemo da ćete sami osigurati smještaj spremnika unutar svojih prostora, odnosno da ćete ambalažni otpad predavati nekome drugom ovlaštenom sakupljaču.

Kontakt osoba KD Čistoća d.o.o. Rijeka: Gordana Vidović, 051/353-426, 091/425-3654
Kontakt osoba Grada Kraljevice: Romina Tomasini Vujnović, 051/282-463, 091/115-5775

X
Skip to content