Gradska upravaJavni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2021. godinu

5. ožujka 2021.

Na temelju članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16 i 101/17), te članka 5. Odluke o porezima Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 8/20 i „Narodne novine“ broj 133/20)

GRAD KRALJEVICA – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, LOKALNU SAMOUPRAVU I EU FONDOVE

priopćava svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Kraljevice, da su obvezni do 31. ožujka 2021. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2021. godini, dostaviti

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2021. GODINU

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Kraljevice. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor za naselja Bakarac, Kraljevica i Šmrika, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 12,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor za naselja Križišće, Veli Dol i Mali Dol, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Prema članku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

KAZNENE ODREDBE

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 4. i člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

Obrazac prijave

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu sa popratnom dokumentacijom (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor) može se dostaviti poštom na adresu: Grad Kraljevica, Upravni odjel za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove, Frankopanska 1a, Kraljevica, putem e-maila: gradska.uprava@kraljevica.hr  ili osobno u pisarnicu gradske uprave.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/282-450 ili na prethodno navedenu adresu elektronske pošte.

X
Skip to content