PRETRAŽIVANJE:   
Ponedjeljak, 09.12.2019.
PRODAJA - ZADNJE VIJESTI
 31.10.2017

NATJEČAJ O PRODAJI NEKRETNINA

Grad Kraljevica te Polić Hulda, Polić Boris, Polić Tamara, Polić Brano i Polić Branka objavljuju zajedničku prodaju jedinstvenog građevinskog zemljišta kojeg čine:

Pročitaj više!

 23.11.2016

Natječaj o prodaji nekretnine

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 29.04.2016

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 29.04.2016

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 05.11.2015

Natječaj o prodaji nekretnine

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta označenog kao: 1)građevinsko zemljište na Vršini - Kraljevica, u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 24.07.2015

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta označenih kao:

Pročitaj više!

 17.03.2015

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice:

Pročitaj više!

 23.10.2014

Natječaj o prodaji nekretnina - zemljišta građevinske zone

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada

Pročitaj više!

 18.07.2014

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao: građevinsko zemljište u Šmriki, pašnjak Gornje selo, označeno kao k.č.br. , građevinsko

Pročitaj više!

 25.03.2014

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao:

Pročitaj više!

 23.12.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao:

Pročitaj više!

 22.04.2013

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Idealni dio od 17/18 dijela k.č.br.470/2, upisane u z.k.ul.2182, k.o. Kraljevica, na kojoj je zabilježeno postojanje spora, ukupne površine 106 m2, u naravi 100 m2 po početnoj cijeni od 460,00 kn/m2,

Pročitaj više!

 29.03.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 18.01.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 29.10.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta izvan građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 15.10.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta

Pročitaj više!

 25.08.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta označenog kao:

Pročitaj više!

 20.06.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta označenog kao:

Pročitaj više!

 21.05.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

zemljište u Kraljevici, pašnjak Pod Banj, označeno kao k.č.br. 3238/25 z.k.ul. 1856 k.o. Kraljevica, površine 368 m2 po početnoj cijeni od 560 kn/m2 odnosno 206.080,00 kn.

Pročitaj više!

 16.02.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta

Pročitaj više!

 05.12.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta...

Pročitaj više!

 28.10.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta označenog kao: -K.č.br. 752/2 z.k.ul. 1649 k.o. Kraljevica i -K.č.br. 3028/28 k.o. Šmrika

Pročitaj više!

 10.10.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Na oglasnoj ploči Grada Kraljevice i na web stranicama Grada, objavljuje se natječaj za prodaju građevinskih zemljišta, slijedećeg sadržaja:

Pročitaj više!

 11.05.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta radi formiranja okućnice označenih kao:

Pročitaj više!

 10.11.2010

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta radi formiranja okućnica

Pročitaj više!

 14.05.2009

Natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene)...

Pročitaj više!

 22.04.2009

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene T13A i/ili T23)...

Pročitaj više!

 20.10.2008

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott...

Pročitaj više!

 18.09.2008

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene T13A i/ili T23),

Pročitaj više!

 21.02.2018

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 1/15, 4/15) i Odluke Gradonačelnika KLASA: 943-01/18-01/6, URBROJ: 2170/08-01-18-2 od 13. veljače 2018. godine objavljuje se

NATJEČAJ O PRODAJI NEKRETNINA

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta označenih kao:
a)nekretnina – okućnica u Kraljevici, označena kao k.č. 1595/1, upisana u z.k.ul. 2595, k.o. Kraljevica, put Kraljevica oznake 28 m2 po početnoj cijeni od 230,00 kn/m2, ukupno 6.440,00 kn;
b)idealni dio od ¼ dijela nekretnine označene kao k.č. 578, upisana u z.k.ul. 38, k.o. Kraljevica, dvorište i kuća Fara ukupne površine 149 m2, što u naravi iznosi 37,25 m2, po početnoj cijeni od 400,00 kn/m2, ukupno 14.900,00 kn;
c)idealni dio od 1/100 dijela nekretnina koje su upisane u z.k.ul. 1196, k.o. Kraljevica, a označene su kao k.č. 536/1, pašnjak ukupne površine 262 m2 što u naravi iznosi 2,62 m2 i k.č. 536/2, pašnjak, ukupne površine 29 m2, što u naravi iznosi 0,29 m2 (odnosno ukupno 2,91 m2) po početnoj cijeni od 440,00 kn/m2 za k.č. 536/1 odnosno 1.152,80 kn i 240,00 kn/m2 za k.č. 536/2 odnosno 69,60 kn što ukupno za suvlasnički udio obje katastarske čestice iznosi 1.222,40 kn.

Na zemljišta koja se izlažu prodaji u ovom Javnom natječaju ne obračunava se porez na dodanu vrijednost budući ista nisu građevinska zemljišta u smislu članka 40. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, 115/16) odnosno za ista nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.

Na zemljišta koja se izlažu prodaji u ovom Javnom natječaju obračunava se porez na promet nekretnina koji je kupac dužan snositi kao i sve troškove prijenosa i uknjižbe nekretnina.

Na natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponuda mora sadržavati:
1.ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) ili naziv i sjedište te MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba);
2.za fizičke osobe original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, a za pravne osobe original ili preslika rješenja o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje;
3.dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva od strane osobe, ukoliko je ponuditelj strana osoba;
4.dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne prodajne cijene na žiro račun Grada Kraljevice HR3424020061820900003, poziv na broj 68 7706-OIB;
5.naznaku zemljišta za koje se predaje ponuda;
6.iznos ponuđene cijene po četvornom metru;
7.original ili preslika dokaza o vlasništvu susjedne nekretnine za nekretninu-okućnicu pod točkom a);
8.broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine.

Ponude se dostavljaju do 26. ožujka 2018. godine na adresu: Grad Kraljevica, 51262 Kraljevica, Frankopanska 1a (p.p. 31) ili na urudžbeni zapisnik pisarnice Grada Kraljevice, u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom “ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI” i adresom ponuditelja.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Grada Kraljevice odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Ponuđači će biti izvješteni o najpovoljnijoj ponudi u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o prihvatu najpovoljnije ponude.

Kupac je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o prihvatu ponude, sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina. Ako iz neopravdanih razloga kupac ne sklopi ugovor u predviđenom roku, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana, u kom slučaju Grad ima pravo raskinuti ugovor.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Kraljevica zadržava pravo odustanka od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

KLASA:943-01/18-01/6
URBROJ:2170/08-01-18-3
Kraljevica,13. veljače 2018.

Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, mag.ing.pp.bs.


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;