PRETRAŽIVANJE:   
Subota, 07.12.2019.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju lukobrana Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/12, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.10.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „Zimska služba 2018.-2020.“

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/73, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 29.listopada 2018.godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, dopremu i postavljanje autobusnih čekaonica

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/55, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 16.srpnja 2018.godine), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 04.11.2019

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

KLASA: 406-09/19-02/73 URBROJ: 2170/08-03-19-2 Kraljevica, 04. studenog 2019. Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/19-02/73, URBROJ:2170/08-01-19-1 od 31.10.2019.), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 1/18), Upravni odjel za komunalni sustav Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za
NABAVU LOŽ ULJA

1. Podaci o naručitelju
Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica, OIB: 41878841251

2. Predmet nabave
Predmet nabave: Nabava lož ulja
Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV): 09135100-5

Opis: Predmet nabave je nabava loživog ulja ekstra lakog (LUEL EURO) za potrebe Naručitelja za razdoblje od godinu dana, prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Opseg/količina predmeta nabave: Naručitelj je u Troškovniku u privitku ovog Poziva odredio predviđene (okvirne) količine predmeta nabave s obzirom da se radi o nabavi robe za potrebe grijanja te Naručitelj ne može unaprijed odrediti točnu količinu. Stvarna nabavljena količina predmeta nabave na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

3. Vrsta ugovora
Provedbom ovog postupka jednostavne nabave sklopit će se ugovor o nabavi robe.

4. Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn bez PDV-a

5. Mjesto isporuke/izvršenja: Roba koja je predmet ovog postupka jednostavne nabave dostavljati će se u Kraljevicu, u objektima Naručitelja na adresi: Gradska uprava na adresi Kraljevica, Frankopanska 1A, i Dom kulture i sporta Kraljevica na adresi Kraljevica, Strossmayerova 29.
Ponuditelj se obvezuje osigurati prijevoz odgovarajućim vlastitim prijevoznim sredstvima ili vozilima ugovorenih prijevoznika, koji udovoljavaju propisane tehničke uvjete za prijevoz naftnih derivata, do istovarnog mjesta sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

6. Rok isporuke/izvršenja: Nakon potpisivanja ugovora o nabavi loživog ulja ekstra lakog u objektima Naručitelja, početak isporuke robe dogovoriti će Naručitelj i odabrani Ponuditelj – sukladno narudžbi Naručitelja, a ovisno o potrebama Naručitelja i specifikaciji predviđene (okvirne) količine godišnje nabave robe. Naručenu robu odabrani Ponuditelj mora isporučiti najkasnije u roku od 72 sata od primitka narudžbe.
Ugovor se sklapa na rok od godine dana.

7. Rok, način i uvjeti plaćanja
Ponuditelj će za dostavljenu robu, sukladno pojedinoj narudžbi Naručitelja, ispostaviti eRačun na kojem je obvezan navesti podatak o broju ugovora ili narudžbenici na temelju koje je dostavljena roba. Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana uredno zaprimljenog eRačuna.

8. Razlozi isključenja ponuditelja
8.1. Nekažnjavanje

Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta pravomoćnom presudom osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava.

Način dokazivanja: potpisana izjava o nekažnjavanju – Prilog 2 koja ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Ponuditelj može dostaviti izjavu drugačijeg oblika od one iz Priloga 2, bitno je samo da sadržajno odgovara izjavi iz Priloga 2.

8.2. Porezne obveze
Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku pred stečajne nagodbe).
Način dokazivanja: Potvrda porezne uprave ne starija od 30 dana od dana dostave- objave ovog poziva (može biti preslika).

9. Uvjeti sposobnosti
9.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Način dokazivanja: Izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ne stariji od 30 dana od dana dostave- objave ovog poziva (može biti preslika).

9.2. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
Ponuditelj u svojoj ponudi mora dostaviti:
- Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima Hrvatske energetske regulatorne agencije sukladno Zakonu o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18) i
- Suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za naftne derivate i biogoriva, sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu („Narodne novine“ broj 47/14 i 62/15).

10. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i elemenata ponude
U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da u primjerenom roku nadopune ili objasne dokumente tražene u točki 8. i 9. ovog Poziva. Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi izvornike ili ovjerene preslike dokumenata traženih u točki 8. i 9. ovog Poziva, i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

11. Podaci o ponudi
11.1. Oblik, sadržaj i način dostave ponuda
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna ovom Pozivu za dostavu ponuda. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom), a stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja.

Ponuda mora sadržavati najmanje:
1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj),
2. popunjen Obrazac ponude iz Priloga 1. ovog Poziva,
3. popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik,
4. dokaze iz točke 8. i 9. ovog Poziva,
5. potpisan prijedlog Ugovora – Prilog 3.

Ponuda se dostavlja Naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:
Grad Kraljevica
Frankopanska 1a
51262 Kraljevica
s naznakom: '' Ponuda – Nabava lož ulja - ne otvaraj ''
i adresom ponuditelja.

11.2. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža ponuđena cijena bez PDV-a.
Način određivanja cijene ponude:
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom sukladno troškovniku za cjelokupan predmet nabave. Cijena ponude piše se brojkama.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi za predmet nabave koje iziskuje isporuka robe na FCO lokacije naručitelja bez poreza na dodanu vrijednost.
U ponuđenu jediničnu cijenu uključeni su svi troškovi za isporuku predmeta nabave FCO mjesto isporuke (trošarina, premija, prijevoz, materijal, radna snaga, režijski troškovi, osiguranje do mjesta isporuke i sl.) kao i ostala davanja koja je ponuditelj dužan platiti iz bilo kojeg razloga.
Za vrijeme trajanja ugovora, cijena loživog ulja ekstra lakog je promjenjiva.
U troškovnik gospodarski subjekt upisuje jediničnu cijenu za plinsko ulje EURO LUEL uz uporabu Platts kotacije (službena kotacija raspona cijena naftnih derivata koji odgovaraju europskim standardima kvalitete na europskom tržištu) i tečaja važećeg na dan 04.11.2019. godine, izračunatu prema sljedećoj jednadžbi:


PC - prodajna cijena u HRK/l (tri decimalna mjesta);
CIF Med - srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u 'Platt’s European Marketscan';
T - srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med);
i - dnevni podaci: i=1, 2, 3, ..., n;
n - broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med) unutar obračunskog razdoblja;
ρ - gustoća naftnog derivata (ρ=0,845 kg/l za plinska ulja);
P - premija prodavatelja (izražena u HRK/l na tri decimalna mjesta)

Na cijenu se dodaju iznosi za trošarine i PDV, u skladu sa zakonskim aktima.
Promjena cijena: Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih sedam (7) dana. Dan primjene novih cijena naftnih derivata je utorak u 00:01 sati. Cijene naftnih derivata obračunavaju se posljednjeg radnog dana koji prethodi danu primjene (dan obračuna).
Ukoliko ponuda ponuditelja bude odabrana na nadmetanju, za daljnje izračunavanje cijene se koriste prosjek prosjeka dnevnih umnožaka srednje vrijednosti kotacija objavljenih u »PLATT's EUROPEAN MARKETSCAN« na paritetu CIF Med (Genova/Lavera), Gasoil 0.1% (za EURO LUEL) i srednjeg tečaja HNB HRK/USD, objavljene u tjednu koji prethodi tjednu isporuke. U obračun se uzima tečaj samo za one dane za koje postoje kotacije.
Premija navedena u troškovniku fiksna je i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Cijena ponude upisuje se u troškovnik, te u Obrazac ponude, na kojemu se iskazuje i iznos PDV-a te ukupna cijena ponude sa uračunatim iznosom PDV-a.
Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, tada se na Obrascu ponude na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
U slučaju pojavljivanja razlike između predviđene (okvirne) potrošnje sa stvarno potrošenim količinama, odabrani ponuditelj neće obračunavati nikakve naknade za odstupanje ili slične troškove. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.
Cijena ponude mora biti izražena u kunama (HRK).

11.3. Rok do kada moraju prispjeti ponude
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 13.11.2019. godine do 12:00 sati.
11.4. Rok valjanosti ponude: najmanje 30 dana od roka za dostavu ponuda
11.5. Otvaranje ponuda nije javno
11.6. Računska ispravnost ponude
Naručitelj će provjeriti računsku ispravnost ponude. Naručitelj ispravlja i druge računske pogreške u Troškovniku i Obrascu ponude. Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Obrascu ponude, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.
Naručitelj će odbiti ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške.

13. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora
Za isporuku robe na FCO lokacije naručitelja crijevo cisterne mora biti dužine 60 do 70 metara uz provođenje propisanih mjera sigurnosti sukladno važećim zakonskim propisima.

U privitku:
Prilozi:
- Prilog 1. Obrazac ponude
- Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju
- Prilog 3. Prijedlog Ugovora
- Troškovnik

Pročelnik
Dražen Strčić, dipl.ing.građ.


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;