PRETRAŽIVANJE:   
Petak, 13.12.2019.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 04.11.2019

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju lukobrana Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/12, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.10.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „Zimska služba 2018.-2020.“

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/73, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 29.listopada 2018.godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, dopremu i postavljanje autobusnih čekaonica

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/55, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 16.srpnja 2018.godine), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

KLASA: 350-02/16-01/1
URBROJ: 2170/08-03-16-31
Kraljevica, 18. kolovoza 2016. godine

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene novina Grada Kraljevice" broj 3/14), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za izradu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UVALE ČRIŠNJEVA

1. Sukladno Odluci o izradi urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva ("Službene novine Grada Kraljevice" broj 3/16) potrebno je izraditi Urbanistički plan uređenja uvale Črišnjeva. Nositelj izrade plana je Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice.

2. Mjesto isporuke/izvršenja: Šmrika

3. Rok isporuke/izvršenja: sukladno Odluci

4. Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana po ispostavi računa za pojedinu fazu

5. Rok do kada moraju prispjeti ponude: 12. rujna 2016. godine do 12 sati.

6. Rok valjanosti ponude, najmanje 30 dana 7. Datum i mjesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biti će izvršeno 12.rujna 2016. godine u 12 sati na adresi naručitelja. Otvaranje ponuda je bez prisustva javnosti. 8. Razlozi isključenja ponuditelja :

Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta , sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava - traži se potpisana izjava koja ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika i ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku pred stečajne nagodbe) - traži se potvrda porezne uprave. Potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana dostave- objave ovog poziva (može biti preslika) .

9. Uvjeti sposobnosti: Pravna i poslovna sposobnost traži se (može biti neovjerena preslika):

- Gospodarski subjekt mora biti registriran za djelatnost u vezi s predmetom nabave.
Ponuditelj mora imati suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova - traži se Suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja.

- Ponuditelj mora imati suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova.
Traži se Suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja.

10. Jamstva

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - ponuditelj mora dostaviti izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija , uz ugovor dostavit i jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora (bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika) i to u visini od 20% vrijednosti ugovora bez PDV-a. Traženo jamstvo je bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika na iznos do 20.000 kn.

11. Oblik , sadržaj i način dostave ponuda

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje . Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom - vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom) , a stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice . Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja. Ponuda mora sadržavati najmanje:

1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
2. popunjen obrazac ponude iz Priloga 1.,
3. cijene i rokove izrade pojedinih faza izrade plana,
3. potvrde i izjave iz točke 8., 9. i 10 ovog poziva.

Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja . Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:
Grad Kraljevica Frankopanska 1 a
51262 Kraljevica
s naznakom : "Ponuda- UPU uvala Ćrišnjeva- ne otvaraj" i adresom ponuditelja .

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije 12.09 2016. godine do 12 sati.

12. Kriterij za odabir: Prihvatljiva ponuda s najnižom ukupnom cijenom

13. Prilozi:

a. Obrazac ponude (prilog 1.)

b. Obrazac izjave o nekažnjavanju (prilog 2.)

c. Odluka o izradi UPU-a

d. Grafički prilozi

Izvod iz konačnog prijedloga DPU-a
Izvod iz PPU-a
Šira lokacija zone

Kontakt osoba:Ivan Jerčinović, dipl. ing.građ.
tel. 051 282 454, 098 9835 503
e-mail ivica.jercinovic@kraljevica.hr

Napomena: Naručitelj je pribavio zahtjeve javnopravnih tijela iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju te će ih zajedno s podlogama ustupiti odabranom izrađivaču.

Naručitelj je prethodno proveo postupak izrade Detaljnog plana uređenja ovog područja do razine utvrđivanja Nacrta konačnog prijedloga plana. Ovaj nacrt ustupiti će se odabranom izrađivaču i može poslužiti kao informacija , međutim isti će trebat i redefinirati u skladu s odlukom o izradi i zahtjevima.

Dopuna Poziva za dostavu ponuda

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;