PRETRAŽIVANJE:   
Srijeda, 11.12.2019.
JAVNA SAVJETOVANJA - ZADNJE VIJESTI
 29.08.2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Pročitaj više!

 23.04.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu i projekcije proračuna za razdoblje od 2020. di 2021. godine

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Grada Kraljevice za 2019...

Pročitaj više!

 28.03.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

15. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 28.03.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

15. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 29.01.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 13. sjednica Gradskog vijeća

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 13. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 23.01.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće-Podbanj T22

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće-Podbanj T22

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada

Pročitaj više!

 23.07.2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – 9. sjednica Gradskog vijeća

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – 9. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 22.12.2017

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga...

Pročitaj više!

 24.07.2017

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 2. sjednica Gradskog

Pročitaj više!

 12.03.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja s javnošću

POZIV
JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA NA:

prijedlog
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kraljevice

PUTEM INTERNETSKOG
SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Odredbe članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17), članka 30. i članka 52. stavka 2. Statuta Grada Kraljevice (“Službene
novine Grada Kraljevice” broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni
tekst).
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje
javnosti s nacrtima prijedloga Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kraljevice

te
dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih
i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA od 12. – 27. ožujka 2019. godine
NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Pisane primjedbe dostavljaju na
e-mail: ana.prodan@kraljevica.hr
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o
prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti
zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o
provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;