PRETRAŽIVANJE:   
Subota, 14.12.2019.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 04.11.2019

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.10.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „Zimska služba 2018.-2020.“

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/73, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 29.listopada 2018.godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, dopremu i postavljanje autobusnih čekaonica

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/55, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 16.srpnja 2018.godine), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju lukobrana Oštro

KLASA: 406-09/19-02/12
URBROJ: 2170/08-01-19-2
Kraljevica, 08. ožujka 2019. godine

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/12, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 1/18), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za
SANACIJU LUKOBRANA OŠTRO

1. Sukladno priloženom troškovniku potrebno je dostaviti ponudu za predmet nabave: sanaciju lukobrana na kupalištu Oštro.
2. Mjesto isporuke/izvršenja: Grad Kraljevica, Oštro.
3. Rok isporuke/izvršenja: 60 radnih dana od stupanja ugovora na snagu (ugovor stupa na snagu danom potpisa posljednje ugovorne strane).
4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će stvarno izvedene i obračunate radove platiti u roku od 30 dana od dana primitka ovjerene obračunske situacije.
5. Rok do kada moraju prispjeti ponude: 18.03.2019. godine do 12:00 sati.
6. Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
7. Postupak jednostavne nabave provesti će se bez javnog otvaranja ponuda.
8. Kriterij za odabir ponude i relativni ponder kriterija:
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija:
• Cijena ponude bez PDV-a,
• Broj izvršenih ugovora izgradnje građevina na pomorskom dobru
ENP = Cp + Bu
Pri čemu je:
Cp – cijena ponude
Bu – broj izvršenih ugovora izgradnje građevina na pomorskom dobru

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj za predmet nabave:
KRITERIJ MAKSIMALNI BROJ BODOVA PO KRITERIJU
Cijena ponude ( bez PDV-a) (Cp) 70
Broj izvršenih ugovora (Bu) 30
100

a) Financijski dio ponude - cijena ponude
Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Ponuda s najpovoljnijom cijenom ostvaruje maksimalan broj bodova – 70 bodova.
Ostale ponude vrednovat će se primjenom sljedeće formule:
Cp = Cpmin /Cpn x 70
Pri čemu je:
• Cp – cijena ponude,
• Cpmin – cijena ponude s najnižom ponuđenom cijenom
• Cpn – cijena ponude koja se ocjenjuje

Broj bodova za promatranu ponudu po kriteriju cijene, dobiven po gore navedenoj formuli, utvrđuje se kao cijeli broj ( uz zaokruživanje na dva decimalna mjesta).

b) broj izvršenih ugovora izgradnje građevine na pomorskom dobru
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 30 bodova.

Kriterij Broj referenci -
ugovora
Bodovi
Broj izvršenih ugovora izgradnje građevina na pomorskom
dobru
1-2 10
3-4 20
5 i više 30


Broj izvršenih ugovora se dokazuje dostavom popisa izvršenih radova ponuditelja izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini: minimalno 1 (jedan) ugovor o izvršenju istih ili sličnih radova na pomorskom dobru vrijednosti veće od 400.000 kn. Popis mora uključivati kontakt naručitelja izvršenih radova radi provjere vjerodostojnosti.

9. Tražena jamstva:
- Za jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza – potrebno je dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos od 20.000 kn
- Za jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, ako se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka koje se ima po osnovi jamstva – potrebno je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 50.000 kn.

10. Razlozi isključenja ponuditelja:
- Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava – traži se potpisana izjava koja je sastavni dio dokumentacije o nabavi;
- Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku predstečajne nagodbe). - potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave ovog poziva (može biti preslika).
- Ponuditelj će biti isključen ako se po pregledu računovodstvenih evidencija u gradu Kraljevici utvrdi postojanje dugovanja prema Gradu Kraljevici i/ili prema pravnim osobama kojih je Grad Kraljevica osnivač ili suosnivač. – nije potrebno dostavljati nikakve dokaze

11. Uvjeti sposobnosti:
Pravna i poslovna sposobnost traži se (može biti preslika):
- Sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 78/15) graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. – dostavlja se izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ne stariji od 30 dana od dana objave poziva),

Tehnička i stručna sposobnost
- Gospodarski subjekt mora dokazati da za izvršavanje ugovora raspolaže sa sljedećim stručnjakom: ovlašteni voditelj građenja građevinske ili arhitektonske struke,
a koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine, br. 78/15). – potrebno je dostaviti presliku ovlaštenja ili neki drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da ponuditelj ima traženo (može biti preslika)
- Gospodarski subjekt mora dokazati da ima na raspolaganju najmanje jednog (1) ronioca zbog specifičnosti zahtjeva građenja predmeta nabave. – za dokaz potrebno je dostaviti dokument kojim se utvrđuje osposobljenost za ronjenje s minimalnom kvalifikacijom sukladno propisima zemlje u kojoj je nominirani stručnjak ima poslovni nastan (može biti preslika).

12. Oblik, sadržaj i način dostave ponuda
- Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku, pisana latinicom.
- Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji o nabavi.
- Ponuda mora biti uvezana u cjelinu tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (povezuje se jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom)
- Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
- Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja,
- Ponuda mora sadržavati popis radova ponuditelja izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini: minimalno 1 (jedan) ugovor o izvršenju istih ili sličnih radova kao što je predmet nabave vrijednosti veće od 400.000 kn.
- Ponuda mora sadržavati sve obrasce i sve dokumente koji se traže dokumentacijom o nabavi.
- Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg izgleda:

Grad Kraljevica Frankopanska 1a 51262 Kraljevica s naznakom: “ Ponuda – SANACIJA LUKOBRANA OŠTRO “- ne otvaraj

- potrebno je naznačiti adresu ponuditelja
- Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 18.03.2019. godine do 12:00 sati.

13. Naručitelj pridržava pravo poništiti natječaj temeljem članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kraljevice
14. U privitku:

Prilozi:
- Ponudbeni list
- Izjava o nekažnjavanju
- Ponudbeni troškovnik
- Fotografije postojećeg stanja

Pročelnik
Ivan Jerčinović, dipl.ing.građ.


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;