PRETRAŽIVANJE:   
Utorak, 10.12.2019.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 04.11.2019

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju lukobrana Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/12, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.10.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „Zimska služba 2018.-2020.“

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/73, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 29.listopada 2018.godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, dopremu i postavljanje autobusnih čekaonica

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/55, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 16.srpnja 2018.godine), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

KLASA: 406-09/18-02/87
URBROJ: 2170/08-01-18-1
Kraljevica, 12. prosinca 2018 godine

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/87, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 11.prosinca 2018.godine), Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za
USLUGU ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ZELENIH POVRŠINA GROBLJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE

1. Predmet nabave je usluga održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice. Radovi na održavanju obuhvaćaju periodično i stalno održavanje čistoće i brigu oko zelenih površina prema troškovniku koji je u prilogu ovog poziva.

2. Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV): 90910000-9.

3. Procijenjena vrijednost 71.500 kn (bez PDV-a).

4. Mjesto izvršenja: groblja u Kraljevici, Šmriki, Bakarcu i Križišću.

5. Početak radova: od 1.1.2019.

6. Završetak radova: do 31.12.2019.

7. Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će stvarno izvedene i obračunate radove ovjerene od strane Naručitelja platiti u roku od 30 dana od dana primitka obračunske situacije – računa.

8. Rok do kada moraju prispjeti ponude 20.prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

9. Rok valjanosti ponude, najmanje 60 dana.

10. Otvaranje ponuda nije javno.

11. Razlozi isključenja ponuditelja:
a) Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta pravomoćnom presudom osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava – traži se potpisana Izjava –Prilog 2;

b) Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku pred stečajne nagodbe). Potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici Grada (može biti preslika).

12. Uvjeti sposobnosti:
a) Pravna i poslovna sposobnost
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (može biti preslika) - traži se izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta,

b) Tehnička i stručna sposobnost
Ponuda mora sadržavati Izjavu ponuditelja o tehničkoj i stručnoj sposobnosti za obavljanje poslova koji su predmet ove jednostavne nabave. U izjavi je potrebno navesti podatke o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih kao i popis opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja poslova čišćenja.

13. Oblik, sadržaj i način dostave ponuda:
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom), a stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja.

Ponuda mora sadržavati najmanje:
- popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
- popunjen obrazac ponude iz Priloga 1.,
- potpisanu Izjavu – Prilog 2.,
- potvrdu iz točke 11b.,Izvod iz točke 12a.,Izjavu iz točke 12b.,
- popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik.
Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:

Grad Kraljevica
Frankopanska 1a
51262 Kraljevica

"PONUDA ZA ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ZELENIH POVRŠINA GROBLJA
NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE - NE OTVARAJ"

a na poleđini omotnice:

naziv i adresa ponuditelja.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 20. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

14. Kriterij za odabir ponude: najniža ponuđena cijena bez PDV-a.

15. Kontakt osoba: Romina Tomasini Vujnović tel.282-450.

16. U privitku: Prilozi:
- Prilog 1. Obrazac ponude
- Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju
- Troškovnik

Upraviteljica Vlastitog pogona
Romina Tomasini Vujnović


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;