PRETRAŽIVANJE:   
Utorak, 10.12.2019.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 04.11.2019

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju lukobrana Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/12, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 17.07.2018

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, dopremu i postavljanje autobusnih čekaonica

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/55, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 16.srpnja 2018.godine), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.10.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „Zimska služba 2018.-2020.“

KLASA:406-09/18-02/73 URBROJ: 2170/08-04-18-2 Kraljevica,29. listopada 2018 godine Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/73, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 29.listopada 2018.godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
"ZIMSKA SLUŽBA 2018.-2020."

1.Predmet nabave je pružanje usluge održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Kraljevice prema Operativnom programu („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 5/18) i prema troškovniku koji je u prilogu ovog poziva.
2.Mjesto isporuke/izvršenja: Nerazvrstane ceste na području Grada Kraljevice prema Operativnom planu.
3.Rok početka i završetka izvršenja ugovora: od 15.11.2018. do 15.03.2019. i od 15.11.2019 do 15.03.2020.
4.Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će stvarno izvedene i obračunate radove platiti u roku od 30 dana od dana primitka mjesečnog računa za obavljene usluge.
5.Rok do kada moraju prispjeti ponude: 9.studenog 2018. godine do 09:00 sati.
6.Rok valjanosti ponude, najmanje 30 dana.
7.Postupak nabave provesti će se bez javnog otvaranja ponuda.
8.Kriterij za odabir ponude: najniža ponuđena cijena bez PDV-a, ako zadovoljava sve uvijete natječaja.
9.Vrsta traženog jamstva
a)Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
-Ponuditelj odabrane ponude će morati prilikom sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku kod javnog bilježnika potvrđene bjanko zadužnice u visini 5 % (pet posto) ugovorene cijene bez PDV-a izdane u korist Naručitelja koja se vraća Ponuditelju najkasnije u roku 30 dana od dana uspješno izvršenog ugovora – traži se potpisana Izjava – Prilog 3.

10.Razlozi isključenja ponuditelja:
-Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta pravomoćnom presudom osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava – traži se potpisana Izjava – Prilog 2.
-Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku pred stečajne nagodbe). Potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana dostave - objave ovog poziva (može biti preslika).

11.Uvjeti sposobnosti:
a)Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (može biti preslika):
-traži se izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana dostave - objave ovog poziva.
b)Tehnička i stručna sposobnost
-traži se Izjava u kojoj je potrebno navesti sljedeće:
opopis opreme i mehanizacije iz koje je vidljivo da ponuditelj posjeduje odnosno ima na raspolaganju zimsku bazu te svu potrebnu opremu i mehanizaciju potrebnu za izvršavanje usluge sukladno Operativnom programu;
opopis i strukturu radne snage iz koje je vidljivo da ponuditelj raspolože osobama koje posjeduju stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluge.

12.Oblik, sadržaj i način dostave ponuda:
-Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje,
-Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude ( povezuje se jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom),
-Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice,
-Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja,
-Ponuda mora sadržavati ispunjen i ovjeren ponudbeni troškovnik u originalu,
-Ponuda mora sadržavati najmanje:

-popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
-popunjen obrazac ponude iz Priloga 1.,
-potpisane Izjave – Prilog 2., Prilog 3.,
-potvrdu iz točke 10.,Izvod iz točke 11.a) i Izjavu iz točke 11.b), ovog Poziva,
-popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik.

-Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:

-adresirana na: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica
-s naznakom: " Ponuda – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA "ZIMSKA SLUŽBA 2018.-2020."- ne otvaraj"
-na poleđini: adresa ponuditelja

-Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 9.studenog 2018. godine do 09:00 sati.

13.U privitku: Prilozi:
-Prilog 1. Obrazac ponude
-Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju
-Prilog 3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
-Troškovnik

-Operativni plan 2018-2019

Upraviteljica Vlastitog pogona
Romina Tomasini Vujnović


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;