PRETRAŽIVANJE:   
Subota, 14.12.2019.
ZAKUP - ZADNJE VIJESTI
 03.09.2019

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), u svezi s člankom 10. stavkom 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji...

Pročitaj više!

 17.06.2019

Poziv za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Poziv za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Pročitaj više!

 17.06.2019

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Pročitaj više!

 25.10.2018

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Gr

Pročitaj više!

 25.04.2018

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 05.03.2018

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pročitaj više!

 29.11.2017

Natječaj - davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 29.09.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora

Pročitaj više!

 24.07.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

Pročitaj više!

 14.06.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

Pročitaj više!

 09.06.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

pozivamo sve zainteresirane koji žele postaviti štand radi prodaje kokica, autohtonih proizvoda, suvenira i slično na događanjima koja će se održati u sklopu Leta va Kraljevici 2017., da se jave na na

Pročitaj više!

 06.06.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 14.04.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 24.02.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 28.12.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pročitaj više!

 28.11.2016

Dopuna natječaja za zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Pročitaj više!

 23.11.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 26.10.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te Odluke gradonačelnice Grada Kraljevice od 24. listopada 2016.

Pročitaj više!

 27.06.2016

Natječaj za zakup javnih površina za postavu štandova i klupa u vrijeme održavanja „Leta va Kraljevici"

Natječaj

Pročitaj više!

 23.12.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu...

Pročitaj više!

 05.11.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 24.07.2015

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 44. Statuta

Pročitaj više!

 21.04.2015

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice radi poljoprivredne obrade

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 44. Statuta

Pročitaj više!

 25.02.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kr

Pročitaj više!

 26.01.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11),

Pročitaj više!

 29.12.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na oglasnoj ploči Grada Kraljevice i na web stranicama Grada, objavit će se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, sljedećeg sadržaja:

Pročitaj više!

 17.06.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine 1.Dio k.č. 3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica – Oštro)....

Pročitaj više!

 16.06.2014

Poništenje javnog natječaja za davanje u zakup

U cijelosti se poništava javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine označene kao:-dio k.č. 3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica - Oštro)

Pročitaj više!

 10.06.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Predmet zakupa:1.Dio k.č.3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica – Oštro) površine 5 m2 za sezonsku postavu pokretnog objekta (prodajne klupe) i za obavljanje trgovinske djelatnosti.

Pročitaj više!

 23.05.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Poslovni prostori u Kraljevici - Strossmayerova 29, prizemlje i suteren Doma kulture i Palih boraca 4

Pročitaj više!

 28.04.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Poslovni prostor u Kraljevici, Strossmayerova 29 – suteren Doma sporta ukupne površine 63 m2 za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 03.03.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Predmet zakupa: Dio k.č. 1134, k.o. Bakarac (nogostup preko puta motela Bakarac) površine 15 m2 za postavu tipskog kioska za novine maksimalnih dimenzija 2,40x2,40 m,

Pročitaj više!

 09.12.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je prostor u Kraljevici, Zrinski trg bb – prizemlje Kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost, po početnoj cijeni od 20,00 kn/m2.

Pročitaj više!

 31.10.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje Kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost, po početnoj cijeni od 20 kn/m2

Pročitaj više!

 10.09.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 02.08.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kraljevice (“S

Pročitaj više!

 16.04.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa:1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 10.12.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

U zakup se daju tri poslovna prostora

Pročitaj više!

 27.08.2012

Namjera o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

-Dom „Ivica Turina“ Šmrika, Burićeva 38 – prizemlje, ukupne površine 158m2, za ugostiteljsku djelatnost – kategorija bistro. Molimo da se jave zainteresirani ponuđači.

Pročitaj više!

 03.05.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa su poslovni prostori na adresi Kraljevica, Palih boraca 4

Pročitaj više!

 18.03.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa 1.Bakarac, Bakarac 9 – prizemlje stambenog objekta sagrađenog, u naravi poslovni prostor od 75 m2 i skladište od 35 m2, ukupno 110 m2, za trgovinu na malo prehrambenim proizvodima

Pročitaj više!

 12.03.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je pet poslovnih prostora na adresi Kraljevica, Palih boraca 4

Pročitaj više!

 07.02.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: 1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela i 2.Kraljevica, Palih boraca 4, prizemlje

Pročitaj više!

 08.11.2011

Grad Kraljevica objavljuje poziv za iskazivanje interesa

Pozivaju se fizičke (obrtnici) i pravne osobe na iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Kraljevica, Zrinski trg bb u prizemlju kaštela površine 121m²

Pročitaj više!

 19.07.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa:1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 17.06.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poslovni prostor u Kraljevici, Rovina bb, prizemlje (atrij) dvorca Nova Kraljevica-Frankopan, sagrađenog na k.č.br. 121 z.k.ul. 2087 k.o. Kraljevica, površine 156 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 27.05.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 06.05.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost - pivnica

Pročitaj više!

 30.03.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poslovni prostor u Kraljevici, Strossmayerova 29, suteren Doma sporta i kulture, ukupne površine 63 m2, za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 06.03.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Prostor u Frankopanskoj 1, Kraljevica, prizemlje, površine 33 m², za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 23.07.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

u domu “Ivica Turina” u Šmriki u prizemlju, ukupne površine 190m², za ugostiteljsku djelatnost - kategorija bistro i u Frankopanskoj 1 u Kraljevici, prizemlje, površine 32 m², za uslužnu djelatnost

Pročitaj više!

 23.07.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

•poslovni prostor u Kraljevici, u ulici Palih boraca 3, prizemno, površine 21 m2 za prodaja i skladištenje ribe i ribljih prerađevina

Pročitaj više!

 11.06.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je Dom “Ivica Turina” Šmrika, (ugostiteljska djelatnost) i Frankopanska 1, Kraljevica, prizemlje (uslužna djelatnost)

Pročitaj više!

 09.04.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Dom “Ivica Turina” Šmrika, Burićeva 38, za ugostiteljsku djelatnost i Frankopanska 1, Kraljevica, prizemlje, za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 10.03.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa su sva prostora za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 30.05.2018

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 44. Statuta Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice” broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18), članka 11. stavka 1. Odluke o zakupu zemljišta za postavu privremenih pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa (Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/09) i odredaba Odluke o visini zakupnine za korištenje javnih površina u vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2018. godine (KLASA: 610-02/18-01/4, URBROJ: 2170/08-01-18-24 od 25. svibnja 2018. godine), Gradonačelnik Grada Kraljevice dana 29. svibnja 2018. godine objavljuje sljedeći

NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
I.

Predmet zakupa za dnevnu prodaju za vrijeme održavanja pojedinih manifestacija u sklopu „LETA VA KRALJEVICI“ 2018. godine:

R.BRDATUM, DOGAĐAJ,
LOKACIJA, POVRŠINA
NAMJENABROJ PRODAJNIH MJESTA
(PM)
INFRASTR. PRIKLJUČAK
(STRUJA)
POČETNI IZNOS ZAKUPNINEJAMČEVINA
1.29.6.2018.
PETROVA Bakarac
2 m2 za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI I SL. 2DA50,0050,00
OSTALO (suveniri, sladoled, domaći proizvodi i
sl.)
2DA50,0050,00
2.30.06.2018.
Regata krstaša i
koncert Gustafi
Riva
Kraljevica 2 m2
za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI I SL. 3DA50,0050,00
OSTALO (suveniri, sladoled, domaći proizvodi i
sl.)
3DA50,0050,00
3.6.7.2018.
Koncert Tedi Spalato
Ljetna
pozornica (ispred ulaza)
2 m2 za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI,
SUVENIRI, SLADOLED, DOMAĆI PROIZVODI I SL.
1NE50,0050,00
4.15.7.2018.
PREDSTAVA „IZVORNO HRVACKO“
Ljetna pozornica
(ispred ulaza)
2 m2 za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI,
SUVENIRI, SLADOLED, DOMAĆI PROIZVODI I SL.
1NE50,0050,00
5.27.07.2018.
RIBARSKA FEŠTA
Riva
Kraljevica
2 m2 za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI,
SUVENIRI, SLADOLED, DOMAĆI PROIZVODI I SL.
3DA50,0050,00
OSTALO (suveniri, sladoled, domaći proizvodi i
sl.)
3DA50,0050,00
6.1.8.2018.
PREDSTAVA „KOMUŠANJE MOZGA“
Dvorac Frankopan
(predvorje)
2 m2 za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI,
SUVENIRI, SLADOLED, DOMAĆI PROIZVODI I SL.
1NE50,0050,00
7.4.08.2018.
TIRA TIRA
Bakarac
2 m2 za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI I SL. 2DA50,0050,00
OSTALO (suveniri, sladoled, domaći proizvodi i
sl.)
2DA50,0050,00
8.17.08.2018.
Koncert Marko Škugor
Riva Kraljevica
2 m2 za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI I SL. 3DA50,0050,00
OSTALO (suveniri, sladoled, domaći proizvodi i
sl.)
3DA50,0050,00
9. 1.9.2018.
ZATVARANJE KKL - Koncert klapa
Tramuntana
Ljetna pozornica

(ispred ulaza)
2 m2
za svako PM
KOKICE, VATA, PALAČINKE, BOMBONI, BALONI,
SUVENIRI, SLADOLED, DOMAĆI PROIZVODI I SL.
1DA50,0050,00
Napomena:
Grad Kraljevica osigurava samo priključak električne energije i to isključivo na mjestima kako je naznačeno u tablici u točki I. ovog natječaja. Natjecatelj si je o vlastitom trošku dužan osigurati prodajnu klupu kao i svu drugu opremu potrebnu za izlaganje/prodavanje.

II.

PISANA PONUDA MORA SADRŽAVATI:
- ime, prezime i adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice, OIB i obrtnicu za fizičke osobe – obrtnika ili naziv, sjedište, OIB pravne osobe i izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti koja se traži natječajem i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj računa za povrat jamčevine ukoliko ponuda ne bude prihvaćena. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Kraljevice broj HR3424020061820900003, poziv na broj 68 5738-OIB,
- ponuđeni iznos zakupnine po m2,
- naznaku javne površine za koju se predaje ponuda (redni broj površine iz točke I. ovog natječaja te naznaku da li se radi o namjeni pod slovom a) ili o namjeni pod slovom b)),
- kratki opis djelatnosti koja se namjerava obavljati na javnoj površini za koju je predana ponuda,
- broj mobitela,
- e-mail adresu.

Napomena:
Ukoliko se natjecatelj prijavljuje za obavljanje djelatnosti na više događanja, a za svako događanje podnosi posebnu prijavu, dovoljno je da samo prilikom prve prijave podnese presliku osobne iskaznice te presliku obrtnicu ili izvadak iz sudskog registra. Uz svaku sljedeću prijavu natjecatelj nije dužan ponovno prilagati predmetne preslike već je dužan u prijavi naznačiti da je preslike već dostavio povjerenstvu.
Sve druge podatke (dokaz o uplati jamčevine, ponuđeni iznos zakupnine, naznaku javne površine, kratki opis djelatnosti, broj mobitela i e-mail adresu) natjecatelj je dužan dostaviti uz svaku prijavu.

III.

ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Neće se prihvatiti ponuda ponuđača koji ima nepodmirene porezne obveze.
Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine po m2 javne površine. U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude isti iznos zakupnine, među ponuđačima će se naknadno provesti usmeno nadmetanje.
Sudionici natječaja obavijestit će se o izvršenom odabiru najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.
Sa izabranim ponuđačima neće se sklapati ugovor o zakupu već se Odluka gradonačelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuđača ujedno smatra i potrebnim odobrenjem za korištenje javne površine.

IV.

JAMČEVINA:
Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno održavanja usmenog nadmetanja.
Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja čija je ponuda prihvaćena, uračunava se u iznos zakupnine.
Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena neopravdano odustane od zakupa javne površine do dana, a najkasnije na dan održavanja manifestacije za koju je ponuda podnesena, Grad Kraljevica će zadržati jamčevinu.

V.

ROK I NAČIN PREDAJE PONUDA:
Pismene ponude predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE“ I NAZIVOM DOGAĐAJA ZA KOJU SE PREDAJE PONUDA (npr. Petrova Bakarac, Ribarska fešta i dr.) na adresu: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica.

Pismene ponude mogu se predati i elektronskim putem sa skeniranom popratnom dokumentacijom na e-mail: gradska.uprava@kraljevica.hr.

Bez obzira na način dostave, pismene ponude predaju se odnosno šalju elektronskim putem najkasnije do 12:00 sati onog radnog dana kada se održava pojedini događaj odnosno onog radnog dana koji prethodi danu kada se održava pojedini događaj u sklopu Leta va Kraljevici 2018. godine odnosno do:
- 29. lipnja 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za Petrovu
- 29. lipnja 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za regatu krstaša i koncert Gustafi
- 6. srpnja 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za koncert Tedi Spalato
- 13. srpnja 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za predstavu „Izvorno Hrvacko“
- 27. srpnja 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za Ribarsku feštu
- 31. srpnja 2018. (utorak) u 12:00 sati – za prijavu za predstavu „Komušanje mozga“
- 3. kolovoza 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za Tira Tira
- 17. kolovoza 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za koncert Marko Škugor
- 31. kolovoza 2018. (petak) u 12:00 sati – za prijavu za koncert klapa Tramuntana.

U prethodno navedenim vremenima, u prostorijama gradske uprave izvršiti će se otvaranje pristiglih ponuda.

VI.

OSTALE NAPOMENE:
Grad Kraljevica zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude, kao i pravo prihvaćanja većeg broja ponuda u slučaju povećane zainteresiranosti natjecatelja i mogućnosti Grada za osiguranjem lokacijskih uvjeta za postavljanje dodatnih štandova/prodajnih klupa.
Javne površine koje su predmet zakupa mogu se pogledati u natječajem otvorenom roku, uz prethodnu telefonsku najavu na tel. 051/ 282-450.

KLASA: 610-02/18-01/4
URBROJ: 2170/08-01-18-29
Kraljevica, 29. svibnja 2018.

Gradonačelnik Dalibor Čandrlić, mag.ing.pp.bs., v.r.


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;