PRETRAŽIVANJE:   
Četvrtak, 19.09.2019.
ZAKUP - ZADNJE VIJESTI
 03.09.2019

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), u svezi s člankom 10. stavkom 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji...

Pročitaj više!

 17.06.2019

Poziv za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Poziv za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Pročitaj više!

 17.06.2019

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Pročitaj više!

 25.10.2018

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Gr

Pročitaj više!

 30.05.2018

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2018.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2018.

Pročitaj više!

 25.04.2018

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 05.03.2018

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pročitaj više!

 29.11.2017

Natječaj - davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 29.09.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora

Pročitaj više!

 24.07.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

Pročitaj više!

 14.06.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

Pročitaj više!

 09.06.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

pozivamo sve zainteresirane koji žele postaviti štand radi prodaje kokica, autohtonih proizvoda, suvenira i slično na događanjima koja će se održati u sklopu Leta va Kraljevici 2017., da se jave na na

Pročitaj više!

 06.06.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 14.04.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 24.02.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 28.12.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pročitaj više!

 28.11.2016

Dopuna natječaja za zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Pročitaj više!

 23.11.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 26.10.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te Odluke gradonačelnice Grada Kraljevice od 24. listopada 2016.

Pročitaj više!

 27.06.2016

Natječaj za zakup javnih površina za postavu štandova i klupa u vrijeme održavanja „Leta va Kraljevici"

Natječaj

Pročitaj više!

 23.12.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu...

Pročitaj više!

 05.11.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 24.07.2015

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 44. Statuta

Pročitaj više!

 21.04.2015

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice radi poljoprivredne obrade

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 44. Statuta

Pročitaj više!

 25.02.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kr

Pročitaj više!

 26.01.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11),

Pročitaj više!

 29.12.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na oglasnoj ploči Grada Kraljevice i na web stranicama Grada, objavit će se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, sljedećeg sadržaja:

Pročitaj više!

 17.06.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine 1.Dio k.č. 3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica – Oštro)....

Pročitaj više!

 16.06.2014

Poništenje javnog natječaja za davanje u zakup

U cijelosti se poništava javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine označene kao:-dio k.č. 3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica - Oštro)

Pročitaj više!

 10.06.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Predmet zakupa:1.Dio k.č.3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica – Oštro) površine 5 m2 za sezonsku postavu pokretnog objekta (prodajne klupe) i za obavljanje trgovinske djelatnosti.

Pročitaj više!

 23.05.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Poslovni prostori u Kraljevici - Strossmayerova 29, prizemlje i suteren Doma kulture i Palih boraca 4

Pročitaj više!

 28.04.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Poslovni prostor u Kraljevici, Strossmayerova 29 – suteren Doma sporta ukupne površine 63 m2 za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 03.03.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Predmet zakupa: Dio k.č. 1134, k.o. Bakarac (nogostup preko puta motela Bakarac) površine 15 m2 za postavu tipskog kioska za novine maksimalnih dimenzija 2,40x2,40 m,

Pročitaj više!

 09.12.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je prostor u Kraljevici, Zrinski trg bb – prizemlje Kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost, po početnoj cijeni od 20,00 kn/m2.

Pročitaj više!

 31.10.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje Kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost, po početnoj cijeni od 20 kn/m2

Pročitaj više!

 10.09.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 02.08.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kraljevice (“S

Pročitaj više!

 16.04.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa:1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 10.12.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

U zakup se daju tri poslovna prostora

Pročitaj više!

 27.08.2012

Namjera o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

-Dom „Ivica Turina“ Šmrika, Burićeva 38 – prizemlje, ukupne površine 158m2, za ugostiteljsku djelatnost – kategorija bistro. Molimo da se jave zainteresirani ponuđači.

Pročitaj više!

 03.05.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa su poslovni prostori na adresi Kraljevica, Palih boraca 4

Pročitaj više!

 18.03.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa 1.Bakarac, Bakarac 9 – prizemlje stambenog objekta sagrađenog, u naravi poslovni prostor od 75 m2 i skladište od 35 m2, ukupno 110 m2, za trgovinu na malo prehrambenim proizvodima

Pročitaj više!

 12.03.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je pet poslovnih prostora na adresi Kraljevica, Palih boraca 4

Pročitaj više!

 07.02.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: 1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela i 2.Kraljevica, Palih boraca 4, prizemlje

Pročitaj više!

 08.11.2011

Grad Kraljevica objavljuje poziv za iskazivanje interesa

Pozivaju se fizičke (obrtnici) i pravne osobe na iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Kraljevica, Zrinski trg bb u prizemlju kaštela površine 121m²

Pročitaj više!

 19.07.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa:1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 17.06.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poslovni prostor u Kraljevici, Rovina bb, prizemlje (atrij) dvorca Nova Kraljevica-Frankopan, sagrađenog na k.č.br. 121 z.k.ul. 2087 k.o. Kraljevica, površine 156 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 27.05.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 06.05.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost - pivnica

Pročitaj više!

 30.03.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poslovni prostor u Kraljevici, Strossmayerova 29, suteren Doma sporta i kulture, ukupne površine 63 m2, za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 06.03.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Prostor u Frankopanskoj 1, Kraljevica, prizemlje, površine 33 m², za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 23.07.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

u domu “Ivica Turina” u Šmriki u prizemlju, ukupne površine 190m², za ugostiteljsku djelatnost - kategorija bistro i u Frankopanskoj 1 u Kraljevici, prizemlje, površine 32 m², za uslužnu djelatnost

Pročitaj više!

 23.07.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

•poslovni prostor u Kraljevici, u ulici Palih boraca 3, prizemno, površine 21 m2 za prodaja i skladištenje ribe i ribljih prerađevina

Pročitaj više!

 11.06.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je Dom “Ivica Turina” Šmrika, (ugostiteljska djelatnost) i Frankopanska 1, Kraljevica, prizemlje (uslužna djelatnost)

Pročitaj više!

 10.03.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa su sva prostora za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 09.04.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), u svezi s člankom 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kraljevice (“Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 41/09) te odluke gradonačelnika Grada Kraljevice (Klasa: 372-03/10-01/15, Urbr: 2170/08-01-10-01), Grad Kraljevica objavljuje


NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora


Predmet zakupa:


 1. Dom “Ivica Turina” Šmrika, Burićeva 38 - prizemlje, ukupne površine 190m², za ugostiteljsku djelatnost - kategorija bistro

 2. Frankopanska 1, Kraljevica, prizemlje, površine 32 m², za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane


ad 1)

Površina poslovnog prostora: 114 m² poslovnog prostora koji se sastoji od tri međusobno povezane prostorije, te 76 m² terase, sveukupno 190 m²

Početni iznos zakupnine: 12,00 kuna/m² mjesečno

Početak obavljanja djelatnosti: 1 mjesec po potpisu ugovora o zakupu

Prostor se daje u viđenom stanju. Investiranje u poslovni prostor dozvoljeno je samo uz suglasnost Grada, a troškovi odobrenih investicija terete zakupnika.

Zakupnik snosi sve režijske troškove (voda, struja, komunalna naknada i dr.)

Zakupnik je dužan prostor opremiti odgovarajućom opremom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Posebni uvjeti:


 • Hodnik i sanitarni čvor zajednički koriste zakupac i ostali korisnici Doma.

 • Obveza održavanja sanitarnog čvora ide na teret zakupnika.

 • Zakupnik može za svoje potrebe povremeno koristiti prostor sale (dvorane) uz prethodnu suglasnost Grada; u sali se može konzumirati jelo i piće, ali se ono poslužuje isključivo u prostoru za pripremu hrane odn. točenje pića. Suglasnost Grada za korištenje sale Grad će izdavati u svakom pojedinom slučaju. Zakupnik je dužan nakon korištenja salu očistiti i urediti.

 • Zakupnik je ujedno i domar sale (dvorane) koji vodi brigu da se korisnicima otključa i zaključa prostor sale.


 • ad 2)

  Poslovni prostor se sastoji iz jedne prostorije, bez vodovodnog priključka, površine 32 m²

  Početni iznos zakupnine: 40,00 kn/m² mjesečno

  Početak obavljanja djelatnosti: 1 mjesec po potpisu ugovora o zakupu

  Prostor se daje u viđenom stanju. Investiranje u poslovni prostor dozvoljeno je samo uz suglasnost Grada, a troškovi odobrenih investicija terete zakupnika.

  Zakupnik snosi sve režijske troškove (struja, komunalna naknada i dr.)

  Zakupnik je dužan prostor opremiti odgovarajućom opremom za obavljanje djelatnosti.


  Jamčevina za sudjelovanje na natječaju: 4.000,00 kuna.

  Trajanje zakupa: 5 godina

  Pismene ponude predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom "NE OTVARAJ-PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP – br. objekta" na adresu : Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica. Krajnji rok za predaju ponuda je 26.04.2010.godine u 13,00 sati. Ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

  Ponuda mora sadržavati:


 • ime prezime i adresu prebivališta, OIB i obrtnicu za fizičke osobe – obrtnika, ili

 • naziv, sjedište, OIB pravne osobe i izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti koja se traži natječajem,

 • potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima ponuđača, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja.

 • BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana (za pravnu osobu) od objave natječaja

 • BON 2 ili potvrdu banke o prosjeku na žiro računu ili potvrdu o solventnosti ne stariju od 30 dana (za fizičku osobu – obrtnika)

 • Dokaz o plaćenoj jamčevini, te broj računa za povrat jamčevine ukoliko ponuda ne bude prihvaćena. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grad Kraljevica broj 2402006-1820900003, poziv na broj 24 7706-OIB. Izabranom ponuđaču se jamčevina uračunava u zakup.

 • Ponuđeni iznos zakupnine po m²

 • Kratki opis djelatnosti


 • Na ovom natječaju ne može sudjelovati ponuđač, koji na dan objave natječaja ima dospjelih financijskih dugovanja prema Gradu Kraljevica po bilo kojoj osnovi i koji redovito ne podmiruje sve obveze prema Gradu Kraljevici, te ponuđač koji je s Gradom u sudskom ili upravnom sporu.


  Odabir najpovoljnije ponude:

  Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

  Neće se prihvatiti ponuda ponuđača koji je u posljednjih 6 mjeseci od raspisivanja natječaja bio nelikvidan više od 3 dana i koji ima nepodmirene porezne obveze.

  Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine po m² površine poslovnog prostora.

  U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude isti iznos zakupnine, među ponuđačima će se neposredno provesti usmeno nadmetanje nakon otvaranja pisanih ponuda.

  Punomoćnik ponuđača dužan je najkasnije do otvaranja pisanih ponuda odnosno do održavanja usmenog nadmetanja dostaviti Povjerenstvu punomoć za zastupanje.

  Sudionici natječaja izvjestit će se o izvršenom odabiru najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

  Izabani ponuđač dužan je pristupiti sklapanju ugovora o zakupu u roku od 8 dana od dana zaprimanja odluke o odabiru, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora. Za slučaj odustanka od potpisivanja ugovora, Grad Kraljevica će zadržati jamčevinu.

  Izabrani ponuđač mora u trenutku sklapanja ugovora dostaviti bianco zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika kao garanciju za izvršenje ugovornih obveza.

  Troškove solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika snosi zakupnik.

  Grad Kraljevica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.

  Poslovni prostor koji je predmet zakupa se može pregledati 14. travnja 2010.g., uz prethodnu telefonsku najavu na tel. 051/ 282-450.

  Javno otvaranje ponuda izvršit će se 26.04.2010.g. u 13,00 sati u prostorijama Grada Kraljevice.


  Gradonačelnik

  Josip Turina   

  METEO KRALJEVICA
  29°C
  Tlak: 1015 hPa
  Relativna vlaga: 43%
  Vjetar: 3 m/s
  Interaktivna karta
  Grada Kraljevice


   

  Javna rasprava

  Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

   

  Časopis Frankopan

  Frankopan br. 46

  Arhiva

  VIDEO KRALJEVICA

  Trg Svetog Nikole

  Pitanja građana

  Česta pitanja i odgovori

    - građevinska zemljišta

    - razne teme

   

  Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
  gradskoj upravi!

   

  Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
  Download your AdriaGUIDE travel guide
  iPhone / iPad
  Android
  Garmin

   

  GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;