PRETRAŽIVANJE:   
Subota, 14.12.2019.
ZAKUP - ZADNJE VIJESTI
 03.09.2019

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), u svezi s člankom 10. stavkom 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji...

Pročitaj više!

 17.06.2019

Poziv za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Poziv za iskaz interesa za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Pročitaj više!

 17.06.2019

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2019.

Pročitaj više!

 25.10.2018

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Gr

Pročitaj više!

 30.05.2018

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2018.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2018.

Pročitaj više!

 25.04.2018

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 05.03.2018

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pročitaj više!

 29.09.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora

Pročitaj više!

 24.07.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za vrijeme održavanja Leta va Kraljevici 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

Pročitaj više!

 14.06.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/1, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

Pročitaj više!

 09.06.2017

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

pozivamo sve zainteresirane koji žele postaviti štand radi prodaje kokica, autohtonih proizvoda, suvenira i slično na događanjima koja će se održati u sklopu Leta va Kraljevici 2017., da se jave na na

Pročitaj više!

 06.06.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 14.04.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 24.02.2017

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 28.12.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pročitaj više!

 28.11.2016

Dopuna natječaja za zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Pročitaj više!

 23.11.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 26.10.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te Odluke gradonačelnice Grada Kraljevice od 24. listopada 2016.

Pročitaj više!

 27.06.2016

Natječaj za zakup javnih površina za postavu štandova i klupa u vrijeme održavanja „Leta va Kraljevici"

Natječaj

Pročitaj više!

 23.12.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu...

Pročitaj više!

 05.11.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 24.07.2015

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 44. Statuta

Pročitaj više!

 21.04.2015

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice radi poljoprivredne obrade

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 44. Statuta

Pročitaj više!

 25.02.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kr

Pročitaj više!

 26.01.2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11),

Pročitaj više!

 29.12.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na oglasnoj ploči Grada Kraljevice i na web stranicama Grada, objavit će se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, sljedećeg sadržaja:

Pročitaj više!

 17.06.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine 1.Dio k.č. 3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica – Oštro)....

Pročitaj više!

 16.06.2014

Poništenje javnog natječaja za davanje u zakup

U cijelosti se poništava javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine označene kao:-dio k.č. 3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica - Oštro)

Pročitaj više!

 10.06.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Predmet zakupa:1.Dio k.č.3050, upisane u z.k.ul. 1284, k.o. Kraljevica (rt Lipica – Oštro) površine 5 m2 za sezonsku postavu pokretnog objekta (prodajne klupe) i za obavljanje trgovinske djelatnosti.

Pročitaj više!

 23.05.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Poslovni prostori u Kraljevici - Strossmayerova 29, prizemlje i suteren Doma kulture i Palih boraca 4

Pročitaj više!

 28.04.2014

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Poslovni prostor u Kraljevici, Strossmayerova 29 – suteren Doma sporta ukupne površine 63 m2 za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 03.03.2014

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Predmet zakupa: Dio k.č. 1134, k.o. Bakarac (nogostup preko puta motela Bakarac) površine 15 m2 za postavu tipskog kioska za novine maksimalnih dimenzija 2,40x2,40 m,

Pročitaj više!

 09.12.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je prostor u Kraljevici, Zrinski trg bb – prizemlje Kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost, po početnoj cijeni od 20,00 kn/m2.

Pročitaj više!

 31.10.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje Kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost, po početnoj cijeni od 20 kn/m2

Pročitaj više!

 10.09.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora...

Pročitaj više!

 02.08.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11), u svezi s člankom 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kraljevice (“S

Pročitaj više!

 16.04.2013

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa:1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m2, za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 10.12.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

U zakup se daju tri poslovna prostora

Pročitaj više!

 27.08.2012

Namjera o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

-Dom „Ivica Turina“ Šmrika, Burićeva 38 – prizemlje, ukupne površine 158m2, za ugostiteljsku djelatnost – kategorija bistro. Molimo da se jave zainteresirani ponuđači.

Pročitaj više!

 03.05.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa su poslovni prostori na adresi Kraljevica, Palih boraca 4

Pročitaj više!

 18.03.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa 1.Bakarac, Bakarac 9 – prizemlje stambenog objekta sagrađenog, u naravi poslovni prostor od 75 m2 i skladište od 35 m2, ukupno 110 m2, za trgovinu na malo prehrambenim proizvodima

Pročitaj više!

 12.03.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je pet poslovnih prostora na adresi Kraljevica, Palih boraca 4

Pročitaj više!

 07.02.2012

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: 1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela i 2.Kraljevica, Palih boraca 4, prizemlje

Pročitaj više!

 08.11.2011

Grad Kraljevica objavljuje poziv za iskazivanje interesa

Pozivaju se fizičke (obrtnici) i pravne osobe na iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Kraljevica, Zrinski trg bb u prizemlju kaštela površine 121m²

Pročitaj više!

 19.07.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa:1.Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 17.06.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poslovni prostor u Kraljevici, Rovina bb, prizemlje (atrij) dvorca Nova Kraljevica-Frankopan, sagrađenog na k.č.br. 121 z.k.ul. 2087 k.o. Kraljevica, površine 156 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 27.05.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 06.05.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Kraljevica, Zrinski trg bb – prizemlje kaštela, ukupne površine 121 m², za ugostiteljsku djelatnost - pivnica

Pročitaj više!

 30.03.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poslovni prostor u Kraljevici, Strossmayerova 29, suteren Doma sporta i kulture, ukupne površine 63 m2, za ugostiteljsku djelatnost

Pročitaj više!

 06.03.2011

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Prostor u Frankopanskoj 1, Kraljevica, prizemlje, površine 33 m², za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 23.07.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

u domu “Ivica Turina” u Šmriki u prizemlju, ukupne površine 190m², za ugostiteljsku djelatnost - kategorija bistro i u Frankopanskoj 1 u Kraljevici, prizemlje, površine 32 m², za uslužnu djelatnost

Pročitaj više!

 23.07.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

•poslovni prostor u Kraljevici, u ulici Palih boraca 3, prizemno, površine 21 m2 za prodaja i skladištenje ribe i ribljih prerađevina

Pročitaj više!

 11.06.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa je Dom “Ivica Turina” Šmrika, (ugostiteljska djelatnost) i Frankopanska 1, Kraljevica, prizemlje (uslužna djelatnost)

Pročitaj više!

 09.04.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa: Dom “Ivica Turina” Šmrika, Burićeva 38, za ugostiteljsku djelatnost i Frankopanska 1, Kraljevica, prizemlje, za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 10.03.2010

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet zakupa su sva prostora za uslužnu djelatnost, osim ugostiteljske i prodaje hrane

Pročitaj više!

 29.11.2017

Natječaj - davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Kraljevice (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/09) te Odluke gradonačelnika Grada Kraljevice (KLASA: 372-03/17-01/34, URBROJ: 2170/08-01-17-1 od 27. studenog 2017. godine), Grad Kraljevica objavljuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Predmet zakupa (poslovni prostori - u daljnjem tekstu: P.P.):

R.Br.: 1.
Adresa, k.č. i površina p.p.: p.p. u Kraljevici, na adresi Zrinski trg bb – prizemlje Kaštela, k.č.226, k.o. Kraljevica, ukupne površine 121 m2
Vrsta djelatnosti u p.p-u: Za ugostiteljsku djelatnost
Uređenost p.p.-a: 3 prostorije (ugostiteljski prostor, kuhinja i sanitarni čvor) sa kompletnim inventarom. Moguće korištenje terase po posebnom ug.
Početna visina zakupnine(bez PDV-a): 15,00 kn/m2 (odnosno 1.815,00 kn/mj)
Iznos jamčevine: 2.000,00 kn
Trajanje zakupa i početak obavljanja djelatnosti: Trajanje zakupa: 5 godina
Početak obavljanja dj.: U roku 30 dana od potpisa ugovora


R.Br.: 2.
Adresa, k.č. i površina p.p.: p.p. u Kraljevici na adresi Frankopanska 9, (zdravstvena stanica) p.p.br.4.od 42,20 m2 – soba za sastanke k.č.195, k.o.Kraljevica
Vrsta djelatnosti u p.p-u: Za zdravstvenu i srodnu djelatnost
Uređenost p.p.-a: 3 prostorije (soba za predavanja, WC ženski i WC muški). Bez inventara.
Početna visina zakupnine(bez PDV-a): 24,00 kn/m2 (odnosno 1.012,80 kn/mj)
Iznos jamčevine: 1.100,00 kn
Trajanje zakupa i početak obavljanja djelatnosti: Trajanje zakupa: 5 godina
Početak obavljanja dj.: U roku 30 dana od potpisa ugovora


R.Br.: 3.
Adresa, k.č. i površina p.p.: p.p. u Kraljevici, na adresi Strossmayerova 29, Suteren Doma kulture i sporta, k.č. 1304, k.o. Kraljevica, ukupne pov. 70,11 m2
Vrsta djelatnosti u p.p-u: Za djelatnost trgovine ili ostale uslužne djelatnosti
Uređenost p.p.-a: 3 prostorije (prostor trgovine, skladišta i sanitarni čvor). Bez inventara.
Početna visina zakupnine(bez PDV-a): 35,00 kn/m2 (odnosno 2.453,85 kn/mj)
Iznos jamčevine: 2.500,00 kn
Trajanje zakupa i početak obavljanja djelatnosti: Trajanje zakupa: 5 godina
Početak obavljanja dj.: U roku 30 dana od potpisa ugovora


R.Br.: 4.
Adresa, k.č. i površina p.p.: p.p. u Kraljevici, na adresi Rovina 18, k.č. 127/1, k.o. Kraljevica, ukupne površine 43 m2
Vrsta djelatnosti u p.p-u: Za grafičku, tiskarsku i drugu srodnu djelatnost
Uređenost p.p.-a: 3 prostorije (radionica, ured i sanitarni čvor - van funkcije). Bez inventara.
Početna visina zakupnine(bez PDV-a): 20,00 kn/m2 (odnosno 860,00 kn/mj)
Iznos jamčevine: 1.000,00 kn
Trajanje zakupa i početak obavljanja djelatnosti: Trajanje zakupa: 5 godina
Početak obavljanja dj.: U roku 30 dana od potpisa ugovora


R.Br.: 5.
Adresa, k.č. i površina p.p.: p.p. u Kraljevici, u zgradi na adresi Palih boraca 5, etaža 2 - prizemlje, ukupne površine 23 m2
Vrsta djelatnosti u p.p-u: Za uredsku ili uslužnu djelatnost
Uređenost p.p.-a: 3 prostorije (poslovni prostor, kancelarija i sanitarni čvor). Bez inventara.
Početna visina zakupnine(bez PDV-a): 30,00 kn/m2 (odnosno 690,00 kn/mj)
Iznos jamčevine: 1.000,00
Trajanje zakupa i početak obavljanja djelatnosti: Trajanje zakupa: 5 godina
Početak obavljanja dj.: U roku 30 dana od potpisa ugovora


Svi prostori koji su predmet natječaja daju se u viđenom stanju. Investiranje u poslovne prostore dozvoljeno je samo uz odobrenje Grada, a troškovi odobrenih investicija terete zakupnika.
Zakupnik snosi sve režijske troškove poslovnih prostora (struja, voda, komunalna naknada i dr.).

Napomena:
Kroz poslovni prostor pod rednim brojem 2. ulazi se u kotlovnicu zdravstvene stanice. Ugovor o zakupu tog poslovnog prostora sadržavati će klauzulu kojom će zakupnik omogućiti zakupodavcu odnosno osobi koju zakupodavac ovlasti prolazak kroz prostor do kotlovnice radi njenog održavanja.

Ponuda mora sadržavati:
•Ime, prezime i adresu prebivališta, OIB i obrtnicu za fizičke osobe – obrtnika, ili naziv, sjedište, OIB pravne osobe i izvadak iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti koja se traži natječajem,
•Potvrdu Porezne uprave o plaćenim porezima ponuđača, ne stariju od 30 dana,
•BON 1 i BON 2 (za pravnu osobu) ne stariji od 30 dana,
•BON 2 ili potvrdu banke o prosjeku na žiro računu ili potvrdu o solventnosti ne stariju od 30 dana (za fizičku osobu – obrtnika),
•Dokaz o plaćenoj jamčevini, te broj računa za povrat jamčevine ukoliko ponuda ne bude prihvaćena. Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Kraljevice broj HR3424020061820900003, poziv na broj 68 7706-OIB,
•Naznaku poslovnog prostora za koji se predaje ponuda,
•Ponuđeni iznos zakupnine po m2,
•Kratki opis djelatnosti.

U slučaju da na natječaju sudjeluje osoba koja ostvaruje prava iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ista je dužna u prijavi dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojega koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa te uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu istog Zakona.

U ovom natječaju ne može sudjelovati ponuđač, koji na dan objave natječaja ima dospjelih financijskih dugovanja prema Gradu Kraljevici po bilo kojoj osnovi i koji redovito ne podmiruje sve obveze prema Gradu Kraljevici te ponuđač koji je s Gradom u sudskom ili upravnom sporu.

U ovom natječaju ne može sudjelovati ponuđač koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se ponuđač pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi relevantan dokaz.

Odabir najpovoljnije ponude:
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Neće se prihvatiti ponuda ponuđača koji ima nepodmirene porezne obveze.

Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine po m2 površine poslovnog prostora.

U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude isti iznos zakupnine, među ponuđačima će se neposredno provesti usmeno nadmetanje nakon otvaranja pisanih ponuda.

Punomoćnik ponuđača dužan je najkasnije do otvaranja pisanih ponuda odn. do održavanja usmenog nadmetanja dostaviti Povjerenstvu punomoć za zastupanje.

Sudionici natječaja obavijestit će se o izvršenom odabiru najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač dužan je pristupiti sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o odabiru, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora. Za slučaj odustajanja od potpisivanja ugovora, Grad Kraljevica će zadržati jamčevinu.

Izabrani ponuđač za poslovne prostore koji su predmet ovog natječaja mora u trenutku sklapanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika kao garanciju za izvršenje ugovornih obveza.

Ugovori o zakupu se sklapaju u obliku ovršne isprave, a troškove solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika snosi zakupnik.

Predaja i otvaranje ponuda:
Pismene ponude predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP“ na adresu: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica. Bez obzira na način dostave, krajnji rok za predaju ponuda je 29. prosinca 2017. godine u 13:00 sati kada će se u prostorijama gradske uprave izvršiti otvaranje pristiglih ponuda. Ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

Grad Kraljevica zadržava pravo poništenja natječaja i ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Poslovni prostori koji su predmet zakupa se mogu pogledati u natječajem otvorenom roku, uz prethodnu telefonsku najavu na tel. 051/ 282-450.

KLASA:372-03/17-01/34
URBROJ:2170/08-01-17-2
Kraljevica, 28. studenog 2017.

Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, mag.ing.pp.bs.


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;