PRETRAŽIVANJE:   
Subota, 14.12.2019.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 04.11.2019

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju lukobrana Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/12, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.10.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „Zimska služba 2018.-2020.“

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/73, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 29.listopada 2018.godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, dopremu i postavljanje autobusnih čekaonica

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/55, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 16.srpnja 2018.godine), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

KLASA:406-09/17-02/60 URBROJ:2170/08-04-17-2 Kraljevica,8.11.2017. Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 3/14), Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za izvedbu
GRADSKO GROBLJE U KRALJEVICI, REKONSTRUKCIJA I GRADNJA DIJELA PJEŠAČKIH POVRŠINA S KOMUNALNOM OPREMOM

1. Sukladno priloženom troškovniku potrebno je dostaviti ponudu za gradsko groblje u Kraljevici, rekonstrukciju i gradnju dijela pješačkih površina s komunalnom opremom.

2. Mjesto isporuke/izvršenja: Grad Kraljevica.

3. Rok isporuke/izvršenja: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će stvarno izvedene i obračunate radove platiti u roku od 60 dana od dana primitka računa za izvedene radove.

5. Rok do kada moraju prispjeti ponude: 20.11. 2017. godine do 09:00 sati.

6. Rok valjanosti ponude, najmanje 30 dana.

7. Postupak nabave provesti će se bez javnog otvaranja ponuda.

8. Kriterij za odabir ponude: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom, ako zadovoljava sve parametre.

9. Razlozi isključenja ponuditelja:
-Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava – traži se potpisana izjava koja ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika;

-Razlozi isključenja ponuditelja: Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku predstečajne nagodbe).

- Potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana dostave- objave ovog poziva (može biti preslika).

10. Uvjeti sposobnosti: Pravna i poslovna sposobnost traži se (može biti preslika):
-izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ne stariji od 30 dana od dana objave poziva),

11. Oblik, sadržaj i način dostave ponuda
-Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje.

-Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (povezuje se jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom)

-Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

-Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja,

-Ponuda mora sadržavati izjavu da će prilikom potpisa Ugovora dati kod javnog bilježnika ovjerenu bianco zadužnicu na iznos od 10.000 kn, a radi osiguranja dobrog izvršenja obveza po ugovoru.

-Ponuda mora sadržavati izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za obavljanje poslova rekonstrukcije i gradnje s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih i popisom opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja poslova.

-Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:

Grad Kraljevica
Frankopanska 1 a
51262 Kraljevica
s naznakom: “ Ponuda – GRADSKO GROBLJE U KRALJEVICI, REKONSTRUKCIJA I GRADNJA DIJELA PJEŠAČKIH POVRŠINA S KOMUNALNOM OPREMOM“- ne otvaraj i adresom ponuditelja.

-Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 20.11.2017. godine do 09:00 sati.

12. U privitku:Prilozi:
- Obrazac ponude
- Izjava o nekažnjavanju
- Ponudbeni troškovnik
- Prilog

Upravitelj Vlastitog pogona Ranko Frka, dipl.ing.građ.


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;