PRETRAŽIVANJE:   
Petak, 13.12.2019.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 04.11.2019

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Poziv za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju lukobrana Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/12, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.12.2018

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Usluga čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.10.2018

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „Zimska služba 2018.-2020.“

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/73, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 29.listopada 2018.godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, dopremu i postavljanje autobusnih čekaonica

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/18-2/55, URBROJ:2170/08-01-18-1 od 16.srpnja 2018.godine), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

KLASA:406-09/17-02/38
URBROJ:2170/08-02-17-02
Kraljevica,21. travanj 2017.

Temeljem plana nabave za 2017. godinu (KLASA : 406-09/17-01/1, URBROJ. : 2170/08-01-17-1), a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 406-09/17-02/38, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novina Grada Kraljevice“ broj 3/14), Upravni odjel za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za IZGRADNJU PROMETNE POVRŠINE – NERAZVRSTANE CESTE U ŠMRIKI


1.Predmet nabave je IZGRADNJA PROMETNE POVRŠINE – NERAZVRSTANE CESTE u Šmriki. Predviđeno je uređenje i izgradnja ceste prema priloženom troškovniku od Burićeve ulice prema Domu kulture u Šmriki. Priloženi su i nacrti. U ponudi ne treba nuditi točku 4. Zaštitu i izmještanje postojeće komunalne infrastrukture.

2.Evidencijski broj nabave: BN 40.

3.Procijenjena vrijednost nabave: 400.000 kn bez PDV-a

4.Mjesto isporuke/izvršenja: Šmrika, potez od Burićeve ulice prema Domu kulture u Šmriki

5.Rok isporuke/izvršenja: potrebno je ponuditi

6.Početak radova: s radovima treba početi odmah po potpisu Ugovora

7.Rok, način i uvjeti plaćanja: Obračun radova je na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih u u građevinskoj knjizi. Plaćanje je u roku 60 dana od dostave privremenih i okončane situacije / računa.

8.Rok do kada moraju prispjeti ponude: 2. svibanj 2017. godine do 10 sati.

9.Rok valjanosti ponude, najmanje 30 dana

10.Otvaranje ponuda nije javno, a otvoriti će se 2. svibanj 2017. u 10 sati u prostorijama Uprave Grada.

11.Jamstveni rok je 2 godine.

12.Razlozi isključenja ponuditelja:
-Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava – traži se potpisana izjava;
-Razlozi isključenja ponuditelja: Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku pred stečajne nagodbe).
- Potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana dostave- objave ovog poziva (može biti preslika).

13.Uvjeti sposobnosti: Pravna i poslovna sposobnost traži se (može biti preslika):
-izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta,

14.Oblik, sadržaj i način dostave ponuda
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom), a stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja,

Ponuda mora sadržavati najmanje:
1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
2. popunjen obrazac ponude iz Priloga 1.
3. popunjen i ovjeren ponudbeni troškovnik,
4. potvrde i izjave iz točke 12. i 13. ovog Poziva.

Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:
Grad Kraljevica
Frankopanska 1 a
51262 Kraljevica
s naznakom: “ Ponuda – IZGRADNJA PROMETNE POVRŠINE – NERAZVRSTANE CESTE U ŠMRIKI“- ne otvaraj
i adresom ponuditelja.
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 2.05.2017. godine do 10:00 sati.

15.U privitku:Projektna dokumentacija- Glavni projekt
Prilozi: - Obrazac ponude
- Izjava o nekažnjavanju
- Ponudbeni troškovnik

Pročelnica Dragana Karan Popović, dipl. oec.

Izvod iz tekstualnog dijela projekta
Nacrt 1
Nacrt 2
Nacrt 3
Nacrt 4
Nacrt 5
Nacrt 6
Nacrt 7
Nacrt 13
Obrazac ponude ps cesta
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;