PRETRAŽIVANJE:   
Nedjelja, 24.06.2018.
NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 10.05.2018

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Pročitaj više!

 10.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvedbu - Gradsko groblje u Kraljevici, Rekonstrukcija i gradnja dijela pješačkih površina s komunalnom opremom

Temeljem plana nabave Grada Kraljevice za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/60, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 24.04.2017

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju prometne površine - nerazvrstane ceste u Šmriki

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Objava javnog nadmetanja Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više!

 11.04.2016

Asfaltiranje i obnova kolnika

Popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta i obnova kolnika na više mjesta na području grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.02.2016

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Projektna dokumentacija priključka Hrustina

Pročitaj više!

 22.02.2016

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Idejni projekt ceste Uvala Scott

Pročitaj više!

 27.07.2015

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Poziv za dostavu ponuda Usluge pripreme dokumentacije za provedbu postupka obnove javne rasvjete po modelu JPP

Pročitaj više!

 19.03.2015

Poziv za dostavu ponuda za energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Predmet nabave je energedski pregled javne rasvjete Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 21.04.2017

Objava javnog nadmetanja Sanacija rivice na Lipici

KLASA:406-09/17-02/37
URBROJ: 2170/08-03-17-2
Kraljevica,21. travnja 2017.

Po nalogu Gradonačelnice (KLASA:406-09/17-02/37, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 3/14), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za SANACIJU RIVICE LIPICA

1.Predmet nabave je sanacija rivice Lipica na Oštrom blizu adrese Šetalište Vladimira Nazora 16.
2.Evidencijski broj nabave: BN 21.
3.mjesto isporuke/izvršenja: Kraljevica
4.rok isporuke/izvršenja: potrebno je ponuditi
5.Početak radova: s radovima treba početi odmah po potpisu Ugovora
6.rok, način i uvjeti plaćanja: Obračun radova je na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih u građevinskoj knjizi. Plaćanje je u roku 30 dana od primitka privremenih i okončane situacije / računa.
7.Rok do kada moraju prispjeti ponude: 03.05.2017. godine do 12:00 sati.
8.Rok valjanosti ponude, najmanje 30 dana
9.Otvaranje ponuda nije javno.
10.Razlozi isključenja ponuditelja:
-Ponuditelj će biti isključen ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava – traži se potpisana izjava;
-Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku pred stečajne nagodbe). Potrebno je dostaviti Potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana dostave- objave ovog poziva (može biti preslika).
11.Uvjeti sposobnosti: Pravna i poslovna sposobnost traži se (može biti preslika):
-izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta,
12.Oblik, sadržaj i način dostave ponuda
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom), a stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja,
Ponuda mora sadržavati najmanje:
1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
2. popunjen obrazac ponude iz Priloga 1.
3. popunjen i ovjeren ponudbeni troškovnik, Prilog 3.
4. potvrde i izjave iz točke 10. i 11. ovog poziva.

Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg izgleda:

Grad Kraljevica
Frankopanska 1a
51262 Kraljevica
s naznakom: “ Ponuda – Sanacija rivice Lipica- ne otvaraj i adresom ponuditelja.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 03.05.2017. godine do 12:00 sati.
13.U privitku:Situacija zahvata
Prilozi: - Obrazac ponude
- Izjava o nekažnjavanju
- Ponudbeni troškovnik

Pročelnik Vladimir Dročić, dipl.ing.arh.


 

Lokalni izbori 2017.

 

Izbori za mjesni odbor 2017.

 

METEO KRALJEVICA
18°C
Tlak: 1019 hPa
Relativna vlaga: 42%
Vjetar: 2 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Javna rasprava

Časopis Frankopan

Frankopan br. 44

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;